Odderbanen

Igangværende projekter

Strækningen fra Aarhus H til Odder udgør knap 30 kilometer og forbinder den nye, indre strækning med den tidligere nærbane.

Odderbanen var teknisk færdigbygget i oktober 2017 og består af kørestrøm, omformerstationer, signalanlæg og letbanestationer. De eksisterende 15 perroner på Odderbanen er ombyggede og tilpassede til letbanetogene, og tilbage mangler de sidste finish arbejder på strækningen.

De sidste finish arbejder vil blive afsluttet frem mod driftsstart på Odderbanen.

Læskærme og infotavler

Som renoveringen af standsningsstederne er skredet frem, har det vist sig, at standen på de eksisterende læskærme var for dårlig til, at de kunne genopsættes. Derfor er der indkøbt nye læskærme, hvor de rejsende kan vente i læ for regn og rusk. 

I de nye læskærme bliver der opsat LED-lys og ny skiltning, som man kender det fra letbanestandsningsstederne i Aarhus.

På Odderbanens standsningssteder er desuden opsat nye, digitale infoskærme, som løbende kan opdatere de rejsende om både drift, ankomst- og afgangstider. Skærmene er realtidsstyret af Rejseplanen.dk, hvilket betyder, at de løbende bliver opdateret med seneste nyt.

På knudepunkter som Odder og Tranbjerg Station vil infotavlerne også vise bus- og togtider, så de rejsende let kan danne sig et overblik over samtlige forbindelser.

Kommunerne har desuden initiativer i støbeskeen, som skal forbedre forholdene omkring standsningsstederne. I Malling, Tranbjerg og Beder er der blandt andet kig på bedre parkeringsforhold til både biler og cykler.

Udover opsætning af læskærme og infotavler mangler hovedsageligt skiltning samt udbedring af beplantning og belægning på perronerne.

Udbedring af skader

Flere steder har entreprenørmaskinerne sat deres spor på tilstødende arealer omkring stationerne langs Odderbanen. Derfor arbejdes der lige nu på at udbedre skader på både beplantning og græsarealer, men også knækkede fliser og andre ødelagte overflader bliver skiftet ud undervejs.

Arbejdet sker i tre faser, hvor man starter med de store skader og slutter af med de sidste finish arbejder.

Klargøring af omformerstationer

Langs hele letbanestrækningen står 29 omformerstationer, der sørger for, at vekselstrømmen fra det offentlige elnet bliver omdannet til 750 volt jævnstrøm, som Letbanen kører på. Langs Odderbanen kan man finde omformerstationer ved Viby, Tranbjerg, Mårslet, Malling, Assedrup og Odder Station.

Lige nu ligner omformerstationerne blå containere, men i løbet af de næste måneder bliver de beklædt med perforerede metalplader. Nogle af omformerstationer vil også blive ”begrønnet”. Det betyder, at omformerstationerne bliver plantet til med blandt andet efeu og kaprifolier.

Også jorden omkring omformerstationerne bliver jævnet ud, og nyt græs bliver sået.

Læs mere om Omformerstationer.

Afstandsstykker mellem køreledningerne

På hele strækningen hænger to køreledninger ved siden af hinanden, og det kan betyde, at de med en klaprende lyd slår mod hinanden, når det blæser. Det er helt ufarligt, og der er hverken risiko for stød eller for, at kablerne brister.

Til gengæld kan støjen afhjælpes ved at placere små afstandsstykker mellem køreledningerne, så de ikke generer Letbanens naboer. Dette arbejde er i fuld gang og allerede udført på dele af strækningen.

Før driftsstart i Aarhus blev der ligeledes monteret afstandsstykker mellem køreledningerne, og her kan man konstatere, at afstandsstykkerne virker, så man ikke længere kan høre køreledningerne, når det blæser.

 

Strækningen mellem Universitetshospitalet i Skejby og Lisbjergskolen åbner samtidig med, at strækningen mod Odder åbner. Læs mere om Indre strækning.

Læs mere om kommende testkørsler på Odderbanen.

Se billeder fra Odderbanen

Laeskaerme Odderbanen 1Et Kig Ud Af Forruden Paa OdderbanenTestkoersel OdderbanenTestkoersel Odderbanen 2Testkoersel Odderbanen 3Testkoersel Odderbanen 4Testkoersel Odderbanen 5Testkoersel Odderbanen 6

Spørgsmål

Læs de oftest stillede spørgsmål om Letbanen - og svarene herpå.

Nyheder

Følg med i aktuelle nyheder om letbaneprojektet.

Kontakt

Spørgsmål og kommentarer til Letbanen er velkomne.

Arkiv

Hvornår var det nu det var? Søg tilbage i Letbanens arkiver.