Banegården

Letbane gennem Aarhus H

Aarhus Letbane kommer til at køre via Aarhus Hovedbanegård, hvor der bliver mulighed for at skifte til anden kollektiv trafik som tog og busser. Det kræver dog ombygninger og tilpasninger, før Letbanen kan køre gennem Aarhus H. Blandt andet anlægges der et nyt spor – spor 0 – mellem spor 1 og banegårdsbygningen, hvor der i dag er ambulancevej.

LETBANENS LINJE

For at udnytte Letbanens fleksibilitet og sikre optimal drift er det besluttet at adskille jernbane og letbane på Aarhus H.

Letbanen får to spor tættest på banegårdsbygningen: Spor 1 omlægges til letbanedrift samtidig med, at der anlægges et nyt spor 0 langs med banegårdsbygningen og posthuset. Spor 0 kommer til at ligge tæt op af bygningerne, men der bliver også plads til et gangareal til de ansatte hos DSB og Post Danmark.

Flere steder vil gangarealet kun være 110 cm bredt, men kan fortsat bruges som adgang til cykelparkeringen for DSB og Post Danmarks medarbejdere og til vareaflevering for McDonalds på Hovedbanegården. Da pladsen er trang adskilles gangarealet fra Letbanen med et hegn.

En anden udfordring for anlægsarbejdet af Letbanen på Aarhus H er de mange søjler, der bærer dele af hovedbanegården. Flere af søjlerne står blot 40 cm nede i jorden og kræver derfor yderligere fundering. For ikke at lave skader på hverken søjler eller bygninger, udføres anlægsarbejdet her i korte sektioner på fire meter ad gangen.

Ny perron

På Aarhus H kommer Letbanen til at køre fra to spor: Det nye spor 0 og det eksisterende spor 1 mellem banegårdsbygningen og de bestående perroner.

Letbaneperronen bliver cirka 140 meter lang og placeres parallelt med de eksisterende jernbaneperroner, hvilket er med til at sikre en naturlig sammenhæng med regionaltrafikken på jernbanen.

Adgang til Letbanen

Passagerer får adgang til Letbanen via trappe og elevator fra vandrehallen på Hovedbanegården. Som til de øvrige perroner på Aarhus H, vil der også være adgang til Letbanen via en trappe fra broen på M.P. Bruuns Gade.

På sigt er der mulighed for at forlænge letbaneperronen, så passagerer også får adgang til Letbanen via en nedgang fra en ny busterminal, der planlægges i tilknytning til Aarhus H og Bruuns Galleri.

Ambulancevejen

Spor 0 anlægges på den nuværende ambulancevej, der i dag mest benyttes som gangsti for lokoførere og som adgangsvej til p-pladser for DSB’s medarbejdere. I tilfælde af ulykker skal redningskøretøjer fortsat have adgang til baneterrænet, og dette sker via Østlige Plads og ud på en vendeplads umiddelbart vest for banegården. Resten af den vestlige ambulancevej anlægges som ballasteret spor, hvor skinnerne ligger på sveller og skærver.

LANDSKABSARKITEKTUR

Ud over etableringen af en nedgang fra vandrehallen til den nye perron mellem spor 1 og det nye spor 0, medfører Letbanen ingen ændringer af Aarhus Hovedbanegård.

TEKNIK

De to letbanespor på Aarhus H anlægges dels på sveller og skærver som de eksisterende jernbanespor, dels som rilleskinnespor. Da letbanen kører på el, hænger køreledningerne i master eller under loftet på hovedbanegården.

ORDBOG

Det forberedende anlægsarbejde består lidt forenklet af jord- og betonarbejde under jordoverfladen samt brobyggerier. Anlægsarbejdet skaber fundamentet til Letbanen og baner vejen for Letbaneanlægget ved at gøre en korridor klar til at anlægge skinner, master og perroner. Enkelte steder anlægger de forberedende anlægsarbejder dog spor til brug for transportsystemet, f.eks. fra Aarhus H til Mindet.

Transportsystemet omfatter anlæg over jorden og består af skinner, master, køreledninger, perroner samt værksted, depot og letbanetog.

Læs mere om anlægsarbejdet i Banegraven