Skejby - Lisbjerg

Bro over Egådalen

BROEN OG DET FORBEREDENDE ANLÆGSARBEJDE ER AFSLUTTET. LETBANESYSTEMET ETABLERES I 2015

Aarhus Letbane forbinder erhvervsområdet i Skejby og Lisbjerg, hvor der er udviklingsplaner om nyt erhvervs- og boligområde. 

På strækningen krydser letbanen Søftenvej, Djurslandmotorvejen og et fredet naturområde ved Egådalen via knap en halv kilometer bro.

Letbanens linje

Letbanen løber vest om landsbyen Skejby og krydser den nye Herredsvej i et signalreguleret kryds. Her krydser den nye supercykelsti letbanen, og stien løber herefter på den østlige side af letbanen.

Ny Herredsvej - Søftenvej

Området mellem den nye Herredsvej og Søftenvej er præget af veje og terrænreguleringer, og landskabet vil ændres endnu mere af kommende erhvervsbyggerier, som vil omkranse landsbyen Skejby.

I en senere lokalplan for erhvervsområdet vil der også indgå, at Humlehusvej kan føres på tværs af letbanen i et nyt forløb. En krydsning af Humlehusvej vil blive etableret som signalreguleret kryds eller bomanlæg.

Den nye supercykelsti vil også blive forbundet til den nuværende cykelsti langs Søftenvej mod Søften og Hinnerup.

Sydøst for den nye Herredsvejs bliver der placeret en omformerstation og et regnvandsbassin.

Broen over Egådalen

Letbanen bliver en del af et stort infrastrukturelt landskab, når den slipper landjorden og bevæger sig via en bro hen over Søftenvej, Egådalen, Djurslandsmotorvejen og Klokhøjen i Lisbjerg.

Broen over Egådalen bliver opført i tre etaper: 347 meter bro over Søftenvej og Egådalen, 69 meter over Djurslandmotorvejen og 76 meter bro over Klokhøjen. Alle broer udføres med en fællessti til cyklister og gående – supercykelstien - hvorfor den samlede bredde af broerne er mere end 15 meter. På det højeste sted vil broen være 10-12 meter høj.

Letbanen og broen over Egådalen betyder også, at egåen flyttes over et cirka 100 meter langt forløb.

Å-flytningen sker for at forbedre vandløbets fysiske forhold og for at give bedre mulighed for at placere bropillerne.

Klokhøjen - Lisbjerg

På Lisbjergsiden af Egådalen ved Klokhøjen bliver der etableret en faunapassage og en sti under broen, så det bliver nemt for beboerne at komme rundt i nærområdet. Broens dæmning løber igennem området, hvor Lisbjerg by bliver udvidet, og løber igennem naturområdet Engen. Her planlægges en øst-vestgående sti, som leder under letbanen, ligesom der vil være en sti langs letbanen.

Aarhus Kommune planlægger at placere et Parker & Rejs anlæg ved letbanen i Lisbjerg. Parker & Rejs anlægget skal være med til at aflaste trafikken i Aarhus ved at tilbyde pendlere gode muligheder for at parkere deres bil nord for byen og skifte til hyppig og nem kollektiv transport med letbanen.

Miljø

Egådalen mellem Skejby og Lisbjerg er et naturområde, som indeholder de helt rette elementer for at blandt andet oddere og flagermus trives her. Derfor har Aarhus Letbane nogle helt særlige hensyn at tage, når letbanebroen over Egådalen skal etableres.

Odderne og flagermusene er såkaldte bilag IV-dyrearter, som er fredede i henhold til EU's habitatsdirektiv. Letbanens VVM – en undersøgelse, der vurderer letbanens virkninger på miljøet - beskriver, hvordan Aarhus Letbane bedst tager hensyn til dyrene, så de også fremover har gode levevilkår i Egådalen.

For oddernes vedkommende sker det blandt andet ved, at Aarhus Letbane bygger en bro hen over Egådalen og ved, at vi kun må etablere bropiller og brofag i en begrænset periode fra 1. juli – 1. oktober.

VVM’en beskriver også, hvordan vi af hensyn til flagermusene skal sikre, at der kun må fældes træer og buske i bestemte perioder.

Landskabsarkitektur

I området mellem den nye Herredsvej og Søftenvej bliver letbanen delvist skjult af det kuperede terræn, og kun ledningsmasterne vil være synlige i landskabet.

Området er udlagt til erhvervsformål og offentlige funktioner, og i fremtiden vil letbanen blive omkranset af bebyggelse på strækningen.

Teknik

På strækningen fra Brendstrupgårdsvej til Skejby forventes letbanesporet anlagt med græs, mens det fra Skejby til Lisbjerg Bygade forventes anlagt med skærver.

På delstrækninger, hvor der efterfølgende etableres by, kan skærverne udskiftes med græs i takt med byudviklingen.

Ordbog

De forberedende anlægsarbejder er forenklet sagt arbejder, som baner vejen for transportsystemet, så der er en korridor klar til at anlægge skinner, master og perroner.

Transportsystemet omfatter forenklet sagt anlæg over jorden og består af værksted og depot, skinner, master og køreledninger, perroner og tog.