Lisbjerg - Lystrup

Letbanen i nye byer

BROER OG DET FORBEREDENDE ANLÆGSARBEJDE ER AFSLUTTET. LETBANESYSTEMET ETABLERES I 2015

Aarhus Letbane vil betjene de mange nye som nuværende beboere i Lisbjerg, Nye, Elev og Lystrup.

De forberedende anlægsarbejder til letbanen begynder i august 2013 og forventes afsluttet i oktober 2014. Herefter etableres skinner, perroner og kørestrøm, så du kan køre med letbanen i 2017.

Letbanens linje

Fra Lisbjerg til Lystrup føres letbanen gennem det kuperede, sydvendte landskab nord for Egådalen. Letbanetracéet er ført i bløde buer, der følger terrænet, og er tilpasset fortsættelsen af Lisbjerg Ny By. Tracéet har afstand til eksisterende bebyggelse og bliver indpasset i dels den nye Lisbjerg Bygade, dels som eget tracé. I det åbne land bliver letbanen indpasses med mindst mulig terrænregulering i form af dæmninger og afgravninger.

Lisbjerg

Ved Lisbjerg Bygade drejer letbanen mod øst til Lystrup. Letbanen løber midt i den nye Lisbjerg Bygade. Randersvej krydses i niveau i et nyt 4-grenet signalreguleret kryds, hvor letbanen udgør den østlige gren.

Udsynet fra kirkeindsigtsområdet og Kirkestien syd for Lisbjerg friholdes, og Kirkestiens sammenhæng bevares.

I det fremtidige byområde kan letbanen ses fra Kirkestien og Elstedvej og fra det omgivende landskab, ligesom der tilsvarende vil være en smuk udsigt fra banen. I den nye by vil letbanen kunne opleves som en integreret del af infrastrukturen.

Aarhus Kommune overvejer muligheden for at udbygge letbanen mod vest til Lisbjerg Skole i forbindelse med de kommende arbejder.

Åbent land

På trækningen mellem Lisbjerg og Lystrup er letbanens linjeføring optimeret, så den især tager hensyn til ønsket om en direkte og hurtig letbaneforbindelse, men også til ønsket om en central placering i byudviklingsområderne i Lisbjerg Øst og Nye ved Elev.

Letbanen krydser Elstedvej og Høvej i niveau, hvilket ikke påvirker landskabet. Øst for Elstedvej løber letbanen i eget tracé gennem en grøn landskabskile.

Dæmningen med faunapassagen ved Lisbjerg Bæk vil markere letbanetracéet i kontrast til det blødt formede landskab, men faunapassagen sikrer den landskabelige sammenhæng.

Lystrup

På den sidste del af strækningen fra Høvej mod Lystrup forløber letbanen sammen med den eksisterende Grenaabane.

I Lystrup vil banens omgivelser blive ændret, idet den tætte bevoksning må fjernes for at kunne udvide med endnu et spor. Der etableres ny beplantning i området.

Landskabsarkitektur

Det vurderes, at letbanen kan få et varieret og oplevelsesrigt forløb både gennem åbent land og fremtidige byområder, hvor letbanen vil blive et arkitektonisk samlende element. Fra Lisbjerg og Larsmindevej ses letbanen på lang afstand, mens den næsten ikke ses fra Terp, der er lukket mod nord af tæt bevoksning.

Teknik

Letbanesporet forventes anlagt med skærver. De kan dog udskiftes med græs i takt med den fremtidige byudvikling på dele af strækningen.

Køreledninger forventes ophængt i centermaster.

Ordbog

De forberedende anlægsarbejder er forenklet sagt arbejder, som baner vejen for transportsystemet, så der er en korridor klar til at anlægge skinner, master og perroner.

Transportsystemet omfatter forenklet sagt anlæg over jorden og består af værksted og depot, skinner, master og køreledninger, perroner og tog.

 

 

Spørgsmål

Læs de oftest stillede spørgsmål om Letbanen - og svarene herpå.

Nyheder

Følg med i aktuelle nyheder om letbaneprojektet.

Kontakt

Spørgsmål og kommentarer til Letbanen er velkomne.

Arkiv

Hvornår var det nu det var? Søg tilbage i Letbanens arkiver.