Olof Palmes Allé

Letbanen forbi Danmarks Radio

På toppen af Randersvej drejer Letbanen ind ad Nehrus Allé og fortsætter frem mod Skejby Sygehus via Olof Palmes Allé. På denne strækning servicerer Letbanen flere store arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner som Danmarks Radio, Aarhus Tech, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Social- og Sundhedsskole samt Aarhus Købmandsskole.

Letbanen etableres med et dobbeltspor midt på vejen på Nehrus Allé og Olof Palmes Allé – dog kun med én vejbane på hver side af letbanesporene. På hele strækningen hænges ledningerne med kørestrøm op i master placeret mellem de to letbanespor.

Som på Randersvej skal Letbanens linje visuelt fungere som en grøn kile og anlægges derfor med græs mellem sporene. Langs med hele strækningen bliver der anlagt både cykelsti og fortov på begge sider af vejen.

TIDSPLAN

Anlægsarbejdet på Nehrus Allé og Olof Palmes Allé er delt op i to faser: Første fase er de forberedende anlægsarbejder, der skaber fundamentet til Letbanen og omfatter blandt andet etablering af en sporkasse til Letbanen under jorden og diverse jord- og asfaltarbejde. Dette forberedende anlægsarbejde indledes i slutningen af 2014 og forventes afsluttet i slutningen af 2015.

Anden fase er opbygningen af selve letbaneanlægget med skinner, elmaster, køreledninger og perroner. Dette arbejde påbegyndes umiddelbart efter at det forberedende anlægsarbejde er afsluttet i slutningen af 2015. Arbejdet med at anlægge skinner, kørestrøm og perroner forventes at være færdigt efter sommerferien 2016.

LETBANENS LINJE

Letbanen får to standsningssteder på strækningen fra krydset Randersvej/Nehrus Allé til krydset Olof Palmes Allé/Brendstrupgårdsvej: Ved Danmarks Radio på Nehrus Allé og mellem Aarhus Købmandsskole og Aarhus Social- og Sundhedsskole på Olof Palmes Allé.

Ved Danmarks Radio på Nehrus Allé anlægges standsningsstedet som en ø-perron mellem de to letbanespor.

Standsningsstedet på Olof Palmes Allé mellem Aarhus Købmandsskole og Aarhus Social- og Sundhedsskole anlægges også som en ø-perron mellem letbanesporene. Standsningsstedet fungerer samtidig som et omstigningssted med mulighed for skift mellem letbanetog og busser. Busstoppestederne udformes derfor som buslommer, der placeres umiddelbart ud for letbaneperronerne.

Nehrus Allé og Olof Palmes Allé er en del af den centrale letbanestrækning, hvor Letbanen kommer til at køre otte gange i timen.

LANDSKABSARKITEKTUR

For at gøre plads til Letbanen ved Danmarks Radio på Nehrus Allé og Danmarks Medie- og Journalist Højskole på Olof Palmes Allé og samtidig bevare kørebaner i begge retninger, er det nødvendigt at inddrage arealer på op til fem meter på begge sider af letbanen. Dermed bliver det også nødvendigt at flytte den eksisterende allé-beplantning i form af træer.

Allé-beplantningen vil efterfølgende blive reetableret. Med sit grønne spor og naturlige placering i den eksisterende infrastruktur vil Letbanen understøtte områdets karakter af park.

TEKNIK

Elmasterne til Letbanens kørestrøm placeres på Nehrus Allé og Olof Palmes Allé mellem de to letbanespor, ligesom strækningen anlægges som en grøn kile med en overflade af græs. Da der kun er en vejbane i hver retning, forstærkes underlaget, så sporarealerne også kan bruges til udrykningskørsel.

ORDBOG

De forberedende anlægsarbejder er, lidt forenklet udtrykt, arbejder der baner vejen for transportsystemet, så der er en korridor klar til at anlægge skinner, master og perroner.

Transportsystemet omfatter anlæg over jorden og består af værksted og depot, skinner, master og køreledninger, perroner og tog.