Skejby

Letbanen forbi Aarhus Universitetshospital

I Skejby Erhvervspark krydser Letbanen Brendstrupgårdsvej og fortsætter i to spor forbi Aarhus Universitetshospital og videre mod Lisbjerg.

Letbanen anlægges lige øst for hospitalets parkeringsplads og løber parallelt med Hedeager i Skejby Erhvervspark og videre frem mod Herredsvej.

Med et standsningssted mellem hospitalet og erhvervsparken kan Letbanen servicere et stort antal passagerer i området. På den ene side ligger Aarhus Universitetshospital, der vil beskæftige 9.000 ansatte og modtage næsten en million ambulante patienter om året, når det er færdigbygget i 2019. På den anden side ligger Skejby Erhvervspark, der rummer mere end 150 virksomheder og 20.000 arbejdspladser.

Dermed bliver Skejby-området et trafikalt tyngdepunkt for Letbanen med et stort kundepotentiale.

Letbanen anlægges som dobbeltspor og masterne til kørestrøm bliver placeret mellem sporene. På den østlige side af sporene etableres samtidig en ny dobbeltrettet fællessti til fodgængere og cyklister. 

TIDSPLAN

Anlægsarbejdet på Brendstrupgårdsvej frem mod Herredsvej er delt op i to faser:

  • Første fase er de forberedende anlægsarbejder, der skaber fundamentet til Letbanen og omfatter blandt andet etablering af en sporkasse til Letbanen under jorden og diverse jord- og asfaltarbejde. Det forberedende anlægsarbejde er i gang og ventes afsluttet i sommeren 2015.
  • Anden fase er opbygningen af selve letbaneanlægget med skinner, elmaster, køreledninger og perroner. Arbejdet begynder umiddelbart efter, at det forberedende anlægsarbejde er afsluttet i sommeren 2015. Anden fase af anlægsarbejdet ventes færdig i efteråret 2016.

LETBANENS LINJE

Letbanen får to standsningssteder på strækningen fra krydset Olof Palmes Allé/Brendstrupgårdsvej og frem til Herredsvej: Ved det nye Aarhus Universitetshospital på Brendstrupgårdsvej og i Gl. Skejby i krydset Skejbybakkevej og Herredsvej.

Ved Aarhus Universitetshospital anlægges standsningsstedet som to ø-perroner, hvorfra der vil være gangstier til hospitalet mod vest og erhvervsområdet Hedeager mod øst. De to ø-perroner bliver 80 meter lange, så de kan betjene et sammenkoblet letbanetog eller to letbanetog i forlængelse af hinanden.

Aarhus Universitetshospital i Skejby udgør en del af den centrale letbanestrækning, hvor Letbanen kommer til at køre otte gange i timen.

LANDSKABSARKITEKTUR

Som på Olof Palmes Allé anlægges letbanens to spor på Brendstrupgårdsvej som en grøn kile med en overflade af græs. På begge sider af sporene vil det grønne areal blive indrammet af en allé af træer, der vil danne et grønt parkstrøg i området mellem Universitetshospitalet og erhvervsområdet langs med Hedeager.

Med sin grønne kile af græs og allé af træer på begge sider af sporene, vil Letbanen understøtte områdets karakter af park og kun have få, negative påvirkninger af nærmiljøet.

TEKNIK

Standsningsstedet på Brendstrupgårdsvej ved det nye Aarhus Universitetshospital udvides med et vendespor, der kan anvendes til vending af letbanetog, placering af tog eller til midlertidig parkering af tog med tekniske problemer.

ORDBOG

De forberedende anlægsarbejder er, lidt forenklet udtrykt, arbejder der baner vejen for transportsystemet, så der er en korridor klar til at anlægge skinner, master og perroner.

Transportsystemet omfatter anlæg over jorden og består af værksted og depot, skinner, master og køreledninger, perroner og tog.