Skal du arbejde i eller ved letbaneanlæg?

... så skal du være i besiddelse af en godkendt letbanesikkerhedsplan

Letbanesikkerhedsplanen skal sendes til godkendelse ved Aarhus Letbane via mailen OR-koordinator@aarhusletbane.dk senest kl. 12 om mandagen i ugen, før arbejdet skal udføres.

Letbanesikkerhedsplanen skal udarbejdes af en sikkerhedsuddannet person fra et godkendt firma, som må arbejde med letbanesikkerhedsmæssige ydelser. Aarhus Letbane kan henvise til godkendte firmaer på mailen
OR-koordinator@aarhusletbane.dk

Skabelonen til letbanesikkerhedsplaner er udarbejdet efter Aarhus Letbanes Trafikale Sikkerhedsforskrifter (TSF) og kan hentes her

Hvis arbejdet kræver aflysning af letbanetog, skal det koordineres med Midttrafik, og Aarhus Letbane skal derfor varsles senest 4 måneder, før arbejdet skal udføres.

Det anbefales at tilrettelægge planlagt arbejde, som kræver sporspærring, i sommerhalvåret fra april til oktober. I vinterhalvåret fra oktober til april kan man risikere, at arbejde, som kræver sporspærring, aflyses med få timers varsel, hvis Aarhus Letbane af hensyn til driften af letbanetog er nødt til at iværksætte forebyggende tiltag til bekæmpelse af is og sne.

Sporspærringer og kørestrømsafbrydelser
Ved visse infrastrukturarbejder kræves det, at spor er spærret for kørsel med letbanetog.

Det er vigtigt kun at søge om sporspærring til reelle behov. Der må for eksempel ikke søges om sporspærring en hel nat, hvis der kun er behov for en time. Ligeledes skal man være opmærksom på de trafikale konsekvenser, som varigheden af en sporspærring kan medføre.

Virksomheder der skal arbejde tæt på Letbanen
Alle større og mindre arbejder, der skal foregå tæt på eller i berøring med Letbanen, skal følge Aarhus Letbanes procedurer for sagsbehandling i henhold til det tekniske norm- og regelværk.

Procedurerne for sagsbehandling gælder alle ansøgere, som f.eks. kan være tilgrænsende kommuner, ledningsejere, forsyningsselskaber, naboer, Banedanmark, DSB, Vejdirektoratet eller Staten.

Alle ansøgere har det fulde ansvar for at udarbejde en fyldestgørende ansøgning indeholdende en projektbeskrivelse med tilstrækkelig dokumentation, som skal bruges i Aarhus Letbanes sikkerhedsmæssige vurdering af projektet.

På grund af de forskellige ejerforhold langs letbanestrækningerne er processen lidt forskellig fra strækning til strækning. Ved arbejder på den indre strækning imellem Nørreport og Lisbjerg/Nye kan Aarhus Kommune blive involveret i sagsbehandlingen, og Banedanmark kan involveres i sagsbehandlingen af arbejder på Grenaabanen mellem Viby J og Grenaa. Arbejder vedrørende Odderbanen mellem Viby J og Odder vurderes selvstændigt af Aarhus Letbane.

Oversigt over ejerforhold langs letbanestrækningerne: 

 

Hvis der foretages ændringer i eksisterende letbaneinfrastruktur, skal der udarbejdes systemdefinition og signifikansevaluering m.v. i henhold til CSM-RA (se Trafikstyrelsens hjemmeside).

Krav til uddannelse og sikkerhed
Skal man færdes eller arbejde i nærheden af letbanen eller letbanens tekniske anlæg, skal man have de nødvendige kompetencer for at passe på sig selv og letbanen. Man skal være i besiddelse af et legitimationskort. Dette legitimationskort kan man erhverve ved at deltage i og bestå et Pas På, På Letbanen-kursus. Der kan under visse betingelser dispenseres fra dette sikkerhedskrav.

Vidste du…

… at Aarhus Letbane har det sikkerhedsmæssige ansvar for driften af Letbanen og derfor skal give tilladelse til alt arbejde på eller i nærheden af Letbanen?

… at uanset typen af arbejde på eller ved letbanesporet skal der foreligge en godkendt letbanesikkerhedsplan?

… at proceduren for sagsbehandling af byggeprojekter på eller ved Letbanen afhænger af, hvilken del af letbanestrækningen arbejdet skal udføres på?

... at der er sikkerhedsmæssige krav til uddannelse og påklædning i forbindelse med alle typer arbejde på eller i nærheden af Letbanen?