Skal du arbejde i eller ved letbaneanlæg?

... så skal du indsende en ansøgning om arbejdstilladelse

Ansøgningblanketten finder du her:

Ansøgning om arbejdstilladelse-DK
Application for work permit-UK

Ansøgningen skal sendes til OR-koordinator@aarhusletbane.dk senest kl. 12 om mandagen i ugen, inden arbejdet skal udføres.

Hvis arbejdet kræver aflysning af tog, skal det koordineres med Midttrafik, og ansøgningen skal derfor foreligge senest 3 måneder, før arbejdet skal udføres.

Aarhus Letbane har det sikkerhedsmæssige ansvar for driften af Letbanen

Aarhus Letbane har det sikkerhedsmæssige ansvar for driften af Letbanen. Det betyder, at uanset typen af arbejde er det Aarhus Letbane, der skal give tilladelse til, at et arbejde udføres i eller ved letbaneanlæg.

Alt arbejde tæt på Letbanen, som kan have indflydelse på den almindelige drift eller som kræver særlige sikkerhedsforanstaltninger, skal godkendes af Aarhus Letbane efter gældende procedurer.

Det pålægger enhver, der skal arbejde på eller i nærheden af Letbanens kørestrømsanlæg at overholde gældende regler og respektafstande af hensyn til sikkerheden.

Virksomheder der skal arbejde tæt på Letbanen

Alle større og mindre arbejder, der skal foregå tæt på eller i berøring med Letbanen, skal følge Aarhus Letbanes procedurer for sagsbehandling i henhold til det tekniske norm- og regelværk.

Procedurerne for sagsbehandling gælder alle ansøgere, som f.eks. kan være tilgrænsende kommuner, ledningsejere, forsyningsselskaber, naboer, Banedanmark, DSB, Vejdirektoratet eller Staten.

Alle ansøgere har det fulde ansvar for at udarbejde en fyldestgørende ansøgning indeholdende en projektbeskrivelse med tilstrækkelig dokumentation, som skal bruges i Aarhus Letbanes sikkerhedsmæssige vurdering af projektet.

På grund af de forskellige ejerforhold langs letbanestrækningerne er processen lidt forskellig fra strækning til strækning. Ved arbejder på den indre strækning imellem Nørreport og Lisbjerg/Nye kan Aarhus Kommune blive involveret i sagsbehandlingen, og Banedanmark kan involveres i sagsbehandlingen af arbejder på Grenaabanen mellem Viby J og Grenaa. Arbejder vedrørende Odderbanen mellem Viby J og Odder vurderes selvstændigt af Aarhus Letbane.

Oversigt over ejerforhold langs letbanestrækningerne:

 

Ejerforhold Letbanen

 

Hvis der foretages ændringer i eksisterende letbaneinfrastruktur, skal der udarbejdes systemdefinition og signifikansevaluering m.v. i henhold til CSM-RA (se Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside).

Arbejde i eller ved letbaneanlæg

Uanset typen af planlagt arbejde i eller ved letbaneanlæg skal der foreligge en godkendt letbanesikkerhedsplan (samt eventuelt et sporspærringscirkulære og/eller et kørestrømsafbrydelsescirkulære), inden arbejdet kan igangsættes.

Letbanesikkerhedsplanen skal udarbejdes af en sikkerhedsuddannet person fra et godkendt firma, som må arbejde med letbanesikkerhedsmæssige ydelser.

Skabelonen til letbanesikkerhedsplaner er udarbejdet efter Aarhus Letbanes Trafikale Sikkerhedsforskrifter (TSF).

Du kan også hente skabelonen til letbanesikkerhedsplan her.

Visse arbejder på perronerne kan foregå uden letbanesikkerhedsplan under normal drift jf. Instruks 450-2.

Betingelserne for instruksen skal altid overholdes, og der vil blive ført tilsyn og stikprøvekontrol med dette.

Hent Instruks 450-2 for arbejder i og ved Letbanens anlæg uden letbanesikkerhedsplan her.

Sporspærringer og kørestrømsafbrydelser

Ved visse infrastrukturarbejder kræves det, at spor er spærret for kørsel med tog.

Det er vigtigt kun at søge om sporspærring til reelle behov. Der må for eksempel ikke søges om sporspærring en hel nat, hvis der kun er behov for en time. Ligeledes skal man være opmærksom på de trafikale konsekvenser, som varigheden af en sporspærring kan medføre.

Hvis arbejdet kræver aflysning af tog, skal det koordineres med Midttrafik, og ansøgningen skal derfor foreligge senest 3 måneder, før arbejdet skal udføres.

Når der skal arbejdes tættere på Letbanens kørestrømsanlæg end gældende respektafstande, skal kørestrømmen afbrydes, og der skal etableres arbejdsjording, inden arbejdet må påbegyndes.

Kørestrømsanlæggets spændingsførende dele og konstruktioner er livsfarlige at berøre eller komme i nærheden af – også gennem værktøj og redskaber. Derfor gælder respektafstandene nævnt herunder.

Kan de angivne afstandskrav ikke overholdes, skal der søges om kørestrømsafbrydelse hos Aarhus Letbane på OR-koordinator@aarhusletbane.dk, når der søges om arbejdstilladelse (se ovenfor).

Ved arbejde under kørestrømsafbrydelse må personer, benyttet håndværktøj, materialer eller maskiner ikke komme nærmere køreledningsanlægge end 0,30 m.

Planlagt arbejde under kørestrømsafbrydelse forventes at blive udført i nattetimerne uden for normal drift.

Krav til uddannelse og sikkerhedsbeklædning

Alle, der skal færdes eller arbejde i eller ved letbaneanlæg, skal være i besiddelse af et legitimationskort. Dette legitimationskort kan man erhverve ved at deltage i og bestå et "Pas På, På Letbanen-kursus". Der kan under visse betingelser dispenseres fra dette sikkerhedskrav.

Som udgangspunkt skal alle, der gentagne gange eller ved længerevarende arbejder på eller ved Letbanens spor, have gennemført og bestået et Pas På På Letbanen-kursus. Der kan under visse betingelser gøres undtagelse på dette sikkerhedskrav. 

Hent Pas På På Letbanen-pjecen.

Ved færden og arbejde i og ved Letbaneanlæg skal der altid anvendes sikkerhedsbeklædning (reflekstøj). Ved færden skal der anvendes sikkerhedsbeklædning i klasse 2, mens der ved arbejde skal anvendes sikkerhedsbeklædning i klasse 3.


(Klik på illustrationen for en større version)

Sikkerhedsbeklædning skal være CE-mærket DS/EN ISO 20471 (DS/EN 471).

Personale, som arbejder på eller ved Letbanens spor, skal via OR-arbejdsleder sikres god og grundig instruktion, inden et arbejde påbegyndes. OR-arbejdslederen har til enhver tid mulighed for at stoppe arbejde, hvis instrukserne ikke efterkommes.

Eventuelle afvigelser fra Aarhus Letbanes trafikale regler, herunder manglende forståelse af instrukser og ordrer, skal indberettes via denne formular.

Respekt- og sikkerhedsafstande for arbejder i eller ved Letbaneanlæg

Respektafstand til kørestrøm Personer og håndværktøj Illustration Banedanmark Respektafstand til kørestrøm Stiger og andre lange genstande Illustration Banedanmark Respektafstand til kørestrøm Maskiner og større værktøjer Illustration Banedanmark Respektafstande til kørestrøm Maskiner og større værktøjer Illustration Banedanmark
Respektafstand til kørestrøm ved nedfaldne køreledninger Illustration Banedanmark Respektafstand til kørestrøm Vandstråler Illustration Banedanmark Sikkerhedsafstand For Personer Illustration Banedanmark  


(Klik på illustrationen for en større version)

 

Vidste du…

… at Aarhus Letbane har det sikkerhedsmæssige ansvar for driften af Letbanen og derfor skal give tilladelse til alt arbejde på eller i nærheden af Letbanen?

… at uanset typen af arbejde på eller ved letbanesporet skal der foreligge en godkendt letbanesikkerhedsplan?

… at proceduren for sagsbehandling af byggeprojekter på eller ved Letbanen afhænger af, hvilken del af letbanestrækningen arbejdet skal udføres på?

... at der er sikkerhedsmæssige krav til uddannelse og påklædning i forbindelse med alle typer arbejde på eller i nærheden af Letbanen? 

Spørgsmål

Læs de oftest stillede spørgsmål om Letbanen - og svarene herpå.

Nyheder

Følg med i aktuelle nyheder om letbaneprojektet.

Kontakt

Spørgsmål og kommentarer til Letbanen er velkomne.

Arkiv

Hvornår var det nu det var? Søg tilbage i Letbanens arkiver.