Header Efteraar

Vision

Hvorfor skal vi have letbaner i Aarhus?

Det er blevet sværere at færdes på vejnettet i Aarhus, og i myldretiden er lange bilkøer på indfaldsvejene blevet et hverdagssyn. De mange pendlere og øvrige trafikanter i Aarhus har behov for et kollektivt trafiksystem, der kan fungere som et reelt alternativ til privatbilismen i både rejsetid og tilgængelighed.

Visionen er at etablere et effektivt kollektivt trafiksystem, der sikrer gode og direkte forbindelser til de største rejsemål for både den interne og eksterne trafik i Aarhus. En letbane kan være med til at sikre dette, idet den kører i eget spor og dermed kan opnå kortere rejsetider og større pålidelighed end busser. At letbanen kører i gadeniveau betyder også, at den er nemmere tilgængelig end eksempelvis tog.

Med en let tilgængelig letbane i gadeplan kommer passagererne tættere på deres rejsemål. Af- og påstigning foregår typisk i gadeplan i nærhed af et lyskryds, og ind- og udstigning i selve vognene foregår i samme niveau. Letbanen kan således nås problemfrit direkte fra gaden - også af blinde, gangbesværede, rullestolsbrugere og fodgængere med barnevogne, idet disse grupper ikke skal anvende trapper, elevatorer eller stejle ramper.

I byen tilbyder letbaner typisk en hyppig drift, hvor hver vogn kan rumme 220-250 passagerer. Et vognsæt kan således transportere flere mennesker end en bus, hvilket giver nogle driftsøkonomiske besparelser, hvor der er et stort passagergrundlag. Samtidig kan en letbane erfaringsmæssigt transportere passagererne op til ca. 30-40 procent hurtigere end busserne.

Letbaner kan indpasses i den eksisterende infrastruktur bedre end jernbane og metro. Grunden er, at letbanevognene er i stand til at klare større hældninger (op til 10 procent) i forhold til jernbaner (2,5 procent) og kan køre i kurver, der svarer til skarpe sving i byen (radius 16-25 m). Det betyder, at letbaner er billigere og hurtigere at anlægge end metro og jernbane.

Fra beslutningen er taget, kan en letbane bygges på 4-5 år. I Paris blev etape "T3", der har en længde på cirka 8 km, projekteret og bygget på 3 år, hvoraf selve byggeprocessen kun tog 13 måneder. Således kan en letbane løse trafikale problemer inden for en forholdsvis kort tidsperiode.

Letbaner er i øjeblikket det kollektive trafiksystem, der tiltrækker flest bilister. Erfaringer fra Lyon og Strasbourg viser, at biltrafikken i områder med nye letbaner falder med ca. 20 procent. En trafikal tommelfingerregel siger, at en reduktion af trafikken med 10 procent vil reducere kødannelser med 50 procent. Disse erfaringer indikerer, at en letbane vil give en markant forbedring af fremkommeligheden på vejnettet omkring letbanen (www.letbaner.dk).