Kommission

Langs med banen

Kommissionen godkender letbaneprojekt

Anlægsprojektet og linjeføringen af den første etape af Aarhus Letbane er godkendt i sin helhed.

Det fremgår af den protokol, som ekspropriationskommissionen har offentliggjort, efter at naboer og lodsejere langs letbanen i juni var inviteret til besigtigelse af projektet.

Letbanens etape 1 forbinder Odderbanen og Grenaabanen med 12 kilometer ny letbanestrækning igennem Aarhus. Ved besigtigelsesforretningen gennemgik Aarhus Letbane linjeføringen samt anlægsprojektets konsekvenser for ejendomme på strækningen, for eksempel ændringer i adgangsforhold, og hvilke arealer Aarhus Letbane ønsker at ekspropriere.  Efter det offentlige møde mødtes kommissionen med de berørte lodsejere og gennemgik konsekvenserne for hver enkelt.

På baggrund af Aarhus Letbanes præsentation af projektet, dialogen med de berørte lodsejere og besøg i marken har kommissionen udarbejdet sin besigtigelsesprotokol. Den godkender letbaneprojektet i sin helhed.

Kommissionen har vedtaget enkelte tilpasninger af projektet – blandt andet er det besluttet at totalekspropriere to beboelsesejendomme og arbejde med placeringen af nogle omformerstationer og regnvandsbassiner.

Der udarbejdes nu ekspropriationsmateriale, som skal afleveres til gennemsyn og kontrol hos ledende landinspektør i begyndelsen af oktober. Det tilrettede og færdige materiale skal afleveres til kommissariatet i begyndelsen af november, hvorefter ekspropriationsforretningerne forventes at blive afholdt i januar 2013.

Kommissionen, som gennemfører ekspropriation, fastlægger erstatning, og indkalder de berørte lodsejere til ekspropriationsforretning.

I alt bliver 116 matrikelnumre, udover offentlige vejarealer, berørt af letbanen. Ifølge anlægsloven for Aarhus Letbane skal parterne i anlægsselskabet stille berørte arealer vederlagsfrit til rådighed for etableringen af letbanen. Kommissionen skal godkende aftaler om vederlagsfrie arealer.