Elektrificering på Sønderborgbanen

Nyhedsbrev #11

Vidste du...

Vidste du #11 om elektrificering af letbanen på de eksisterende jernbaner Odderbanen og Grenaabanen.

…at fremtidens letbanetog i Aarhus tog kører på el?

Regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti indgik 12. juni 2012 en trafikaftale om en række initiativer, der skal sikre en bedre og billigere kollektiv trafik. Et af initiativerne er en elektrificering af Grenaabanen i forbindelse med letbaneprojektet i Aarhus.

På nuværende tidspunkt er Aarhus Letbane i gang med udbud af letbanen, og den endelige pris for at elektrificere Grenaabanen kendes ikke. For at sikre elektrificering af Grenaabanen har parterne bag trafikaftalen reserveret 100 millioner kroner til at dække eventuelle ekstra omkostninger ved en elektrificering.

Parterne forventer dog, at en elektrificering af Odderbanen bliver håndteret af Region Midtjylland og Aarhus Kommune inden for den nuværende økonomiske ramme af anlægsselskabet for Aarhus Letbane.

Når der overblik over de endelige anlægspriser for letbanen, kan de statslige udgifter ved tilkøb af elektrificering gøres endelig op.

 

…at der skal elektrificeres cirka 90 km jernbanestækning mellem Odder og Grenaa stationer?

I VVM-redegørelsen for Aarhus Letbane er det forudsat, at den nye letbanestækning på 12 kilometer fra Aarhus H til Østbanetorvet og det nye dobbelt spor mellem Nørreport og Lystrup bliver elektrificeret.

En elektrificering af Odderbanen og Grenaabanen betyder, at der skal elektrificeres yderlige cirka 100 kilometer spor. Beslutningen om at elektrificere de eksisterende baner er blandt andet truffet for at minimere omkostningerne til driften af Aarhus Letbane.

Der er flere fordele ved en elektrificering af Aarhus Letbane:

  • Elektrificering sikrer, at Aarhus Letbane kan indkøbe afprøvet standardmateriel til hele letbanen
  • Elektrificering kan medføre større anlægsinvesteringer, men giver lavere driftsomkostninger, da fremdrift, vedligeholdelse og værkstedsaktiviteter er billigere end med dieseltog
  • Elektrificering nedbringer støjniveauet fra togene
  • Elektrificering giver en højere acceleration og tophastighed, hvorved togene kan opnå en højere gennemsnitshastighed, end dieseldrevne tog kan.

 

…at elektrificering kræver, at der skal leveres strøm til togene?

Det elektriske anlæg består af et køreledningsanlæg og et strømforsyningsanlæg. Køreledningsanlægget består af kørestrømsmaster til ophæng af blandt andet køretråd og bæretov.

For at etablere anlægget skal der forventeligt opsættes master med cirka 50 meters mellemrum langs jernbanesporet inden for eksisterende banetracé. Masterne vil have en højde på cirka syv meter fra overkanten af banelegemet til mastetop, og køretråden er placeret i fem til seks meters højde.

Strømforsyningsanlægget udgøres af omformerstationer. De forsynes fra den offentlige eldistribution via 10 kilovolt kabelnet og konverterer i et ensretteranlæg spændingen til 750 Volt, som anvendes til kørestrøm. Der skal placeres omformerstationer med fire til seks kilometers mellemrum langs den berørte banestrækning. Der skal opføres cirka 30 omformerstationer. Omformerstationerne vil hovedsageligt blive placeret på baneterræn eller eksisterende stationsområder.

 

…at elektrificering giver bedre luftkvalitet og støjer mindre?

Fagfolk vurderer, at de eldrevne letbanetog ikke direkte påvirker luftkvaliteten i de områder, som banen passerer.

Elektrificering har – sammenlignet med dieseltog – en positiv effekt på nærmiljøets luftkvalitet, om end der i bymæssige områder med biltrafik næppe vil være mærkbare effekter.

I forbindelse med VVM-redegørelsen for Aarhus Letbane blev miljøeffekterne beregnet på en delstrækning mellem Aarhus H og Tranbjerg. Beregningerne viser, at eldrevne letbanetog i forhold til dieseldrift vil reducere udledningen af CO2, NOX, VOC og partikler. I forhold til CO2 er der tale om en halvering af udledningen, mens reduktionen af NOX, VOC og partikler er meget markant – over 90 procents reduktion. Andre beregninger fra VVM-redegørelsen viser desuden, at eldrevne letbanetog støjer mærkbart mindre end de nuværende dieseltog.

Det er vurderet, at en elektrificering af de eksisterende baner vil mindske støjbelastningen betydeligt i de nærområder, som banen passerer.

 

...at elektrificering af Odderbanen og Grenaabanen ikke vil påvirke miljøet væsentligt?

Naturstyrelsen Aarhus har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at en elektrificering af den eksisterende jernbanestrækning fra Odder til Grenaa ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt.

I VVM-screeningen indgår blandt andet vurderinger af projektets mulige påvirkning af miljøet herunder visuelt samt påvirkning af Natura 2000områder og ’bilag IV-arter’, som er beskyttet efter EU's habitatdirektiv. Naturstyrelsen har foretaget partshøringer af de ejendomme, hvor en elektrificering muligvis ville kunne medføre særlige påvirkninger. Ingen af de adspurgte parter på strækningen har indsendt bemærkninger.