Vidste Du

Nyhedsbrev #12

Vidste du...

Vidste du #12 om at udvikle og planlægge en letbane.

… at det hele startede med notat om visioner for letbaner i Aarhusområdet?

Tænk sporvogn – kør bus. Sådan lød det i lang tid i Aarhus, mens politikerne undersøgte mulighederne for at bringe moderne sporvogne – letbaner – tilbage på gaden. I 2005 enedes Århus Amt ved amtsborgmester Johannes Flensted-Jensen og Aarhus Kommune ved rådmændene for 2. og 5. afdeling, Poul B. Skou og Peter Thyssen, om at sætte et udredningsarbejde i gang med henblik på at etablere en letbane i Aarhus.

Resultatet blev samlet i notatet – ”Vision om letbaner i Aarhusområdet” – som primært beskriver den første etape fra Aarhus Midtby ad Randersvej, via Skejby Sygehus og videre i eget tracé til et nyt byudviklingsområde i Lisbjerg og frem til en kobling med Grenaabanen ved Lystrup.

I notatet er letbanens linjeføring vurderet og tegnet ind på kort, og det er afdækket, hvor der er særlige problemer og udfordringer. Desuden indeholder notatet de første skøn over anlægsudgifterne. Notatet beskriver desuden letbanens mulighed for at støtte op om Aarhus Kommunes byvækst og byplanstrategi.

 

… at der er lavet en VVM-redegørelse og miljørapport for letbanens 1. etape?

Det kræver et stort og grundigt stykke forarbejde at planlægge et letbaneprojekt som Danmarks første letbane.

I 2009 vedtog Aarhus Byråd det første tillæg til den nye kommuneplan – Kommuneplantillæg nr. 1 med dertilhørende VVM-redegørelse og miljørapport for ”Letbane i Aarhus-området, etape 1”. VVM-redegørelsen blev offentliggjort og trådte i kraft 6. juli 2011.

Med kommuneplantillægget blev der givet grønt lys til at etablere letbanedrift på Grenaabanen og Odderbanen samt på en ny letbanestrækning fra Åhavevej via Aarhus H, De Bynære Havnearealer, Skejby og Lisbjerg til Lystrup Station.

Kommuneplantillægget indeholder forudsætninger om, hvordan projektet kan afhjælpe påvirkninger på miljøet, eksempelvis ved at bearbejde anlægget arkitektonisk og ved at etablere faunapassager. I vedtagelsen er der lagt vægt på, at der med letbanen etableres et højklasset kollektivt trafiksystem, som kan understøtte den planlagte byudvikling, og at letbanen kan bidrage til at nedbringe udledningen af CO2 fra trafikken.

I tilknytning til kommuneplantillægget er der udarbejdet en VVM-redegørelse, som beskriver letbaneprojektets etape 1 og dets påvirkning af miljøet.

 

… at der er udarbejdet flere lokalplaner for at gøre letbanen mulig?

For at realisere den første etape af letbanen i Aarhusområdet har det været nødvendigt at udarbejde flere lokalplaner:

Lokalplan 852: Busprioritering på Randersvej mellem Stjernepladsen og Ringvejen

Som forberedelse til letbanen har Aarhus Kommune udvidet Randersvej ved at etablere busbaner i begge vejsider langs vejen. Busbanerne har den sidegevinst, at der vil være to vejbaner åbne i begge retninger, når letbanen i løbet af de kommende år skal anlægges i de to midterspor. På den måde opretholdes biltrafikken på Randersvej i vid udstrækning i anlægsperioden.

Lokalplan 876: Nyt Centralt Havnebyrum og Multimediehus i Århus

Letbanen vil på strækningen fra Aarhus H til Nørreport køre under Aarhus’ nye multimediehus, Dokk1, og langs det nye havnebyrum, som er under opførelse. Lokalplanen beskriver blandt andet, hvordan stueetagen under det kommende multimediehus indrettes til infrastrukturelle anlæg for eksempel en perron til letbanen. På havnepladsen beskriver lokalplanen, hvordan der kan opføres perroner og andre bygninger, der er nødvendige for letbanens drift.

Lokalplanen blev vedtaget i Aarhus Byråd i 2010.

Lokalplan 907: Letbane i Aarhus – strækningen fra Nehrus Allé til Lystrup

For at få plads til to letbanespor på strækningen fra Nehrus Allé til Lystrup i det nordlige Aarhus samt en sti fra Brendstrupgårdsvej til Lisbjerg Bygade vedtog Aarhus Byråd i juni 2012 en lokalplan. Strækningen er på i alt ni kilometer.

 

… at aftalen om etablering af Danmarks første letbane, som  blev indgået 31. oktober 2012, var historisk?

31. oktober 2012 indgik transportminister Henrik Dam Kristensen (A), Aarhus Kommunes borgmester Jacob Bundsgaard (A), rådmand Laura Hay (V) og Region Midtjyllands formand Bent Hansen (A) en historisk aftale om at finansiere letbanen.

Ifølge aftalen opretter staten, Aarhus Kommune og Region Midtjylland et fælles anlægsselskab, som skal stå for at anlægge den første etape af letbanen i Aarhusområdet. Aftalen indebar desuden, at anlægsloven (L77) kunne fremsættes for Folketinget.

 

… at der er vedtaget en lov for Danmarks første letbane i Folketinget?

Folketinget vedtog tirsdag 8. maj 2012 lov om Aarhus Letbane I/S (L77). Vedtagelsen betød, at lovgrundlaget for at anlægge etape 1 af letbanen i Aarhusområdet er på plads.

Loven er en kombineret anlægs- og selskabslov. Den indeholder blandt andet bestemmelser om, at Danmarks første letbaneetape etableres i et samarbejde mellem Aarhus Kommune, transportministeren og Region Midtjylland, hvis ejerandele består af henholdsvis 47,2 procent, 47 procent og 5,8 procent.