Operatorudbud

Operatør

Hvem skal drive Aarhus Letbane?

Midttrafik sætter en udbudsproces i gang i første kvartal af 2014 for at finde en operatør, der skal stå for kørslen på Aarhus Letbane.

Operatøren skal for eksempel stå for:

  • At gennemføre køreplanerne, der er fastsat af Midttrafik og det kommende drifts- og infrastrukturselskab for Aarhus Letbane
  • At klargøre og rengøre letbanen
  • At uddanne letbaneførerne og være ansvarlig for at opnå og varetage relevante tilladelser og myndighedsgodkendelser gennem hele driftsperioden.

Operatøren skal derudover tage sig af administration og andre driftsopgaver, som ligger i naturlig tilknytning til operatørens opgaver.

Tidsplan for operatørudbuddet

Nedenfor ses den foreløbige tidsplan for operatørudbuddet, der bliver offentliggjort og annonceret via de sædvanlige kommunikationskanaler for EU-udbud.

Prækvalifikation sættes i gang 1. kvartal 2014
Udbudsmateriale sendes til de prækvalificerede virksomheder 3. kvartal 2014
Tilbuds- og forhandlingsperiode 3. kvartal 2014 - 1. kvartal 2015
Valg af operatør 2. kvartal 2015
Operatørens forberedelsesfase 3. kvartal 2015 – 4. kvartal 2016
Kommerciel driftsstart på Aarhus Letbane December 2016

  

vigtigt samarbejde mellem flere aktører

For at Letbanen bliver en succes, skal den daglige kørsel forløbe uden problemer, så kunderne oplever et højt kvalitetsniveau. Det daglige samarbejde mellem de involverede parter er derfor særdeles vigtigt. Ud over operatøren får to andre parter ansvar for driften af Letbanen.

Organisering af driften af Aarhus Letbane

Organisering af driften af Aarhus Letbane

Drifts- og infrastrukturselskabet er ejet af Region Midtjylland og Aarhus Kommune. Selskabet får overdraget letbaneanlægget, når anlægsarbejdet er gennemført, og Letbanen er klar til drift. Alle opgaver vedrørende drift og vedligeholdelse af infrastrukturen – eksempelvis vedligeholdelse af skinner og værksted - skal varetages af drifts- og infrastrukturselskabet.

Leverandøren af letbanekøretøjerne skal vedligeholde køretøjerne i hele den første driftsperiode, indtil operatøropgaven udbydes på ny. Produktionen og leveringen af letbanekøretøjerne indgår i det udbud, som anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S er i fuld gang med, og som også indeholder sporarbejde, signalanlæg, anlæg til kørestrøm, perroner mv. Det forventes, at der indgås kontrakt i begyndelsen af 2014.

Midttrafik gennemfører operatørudbuddet, og trafikselskabet skal varetage letbaneopgaverne omkring trafikplanlægning, information, billetsystemer, billetkontrol, markedsføring, kundeundersøgelser, indtægtsfordeling og kontraktadministration. Tilsvarende opgaver på busområdet varetages i forvejen af Midttrafik.