Lokalplan 978

Lokalplan 978

Forslag til lokalplan for letbaneværksted i høring

Aarhus Letbane ønsker at opføre letbaneværksted og depot i den nordlige del af banegraven vest for Ringgadebroen. Aarhus Kommune har sendt et forslag til en lokalplan for området i offentlig høring frem til 13. august 2014.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at anvende det cirka 4,5 ha store område til kontrolcenter, værksted og depot for letbanetog samt sikre en adgangsvej hertil.

Planen gør det muligt at opføre en bebyggelse på maksimalt 8.500 etagemeter og yderligere en garage på maksimalt 8.000 etagemeter, hvor der opstilles letbanetog. Garagen kan opføres både som en åben garage eller med aflukkede sider. Værkstedsbygning og garage forventes opført i en højde på maksimalt 10 meter svarende til et bygningsvolumen på maksimalt 165.000 m3. Den maksimale bebyggelsesprocent for området er 40.

Området omfatter det eksisterende baneterræn, der fremstår med et jævnt, fladt terræn uden bebyggelse. Den nordvestlige del af området består af den gamle Hammelbanedæmning og nord herfor ligger en del af Brabrandsti-systemet, som er omgivet af høj beplantning. Længere mod nord ligger et grønt rekreativt område med boldbaner samt kolonihaveforeningen Åbrinken. Syd for lokalplanområdet på baneterrænet ligger Banedanmarks værksteds- og kontorbygninger.

Lokalplanforslaget indeholder tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 og miljørapport til lokalplanen og kommuneplantillægget. Desuden er tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2013-2016 i høring.

Læs alt høringsmateriale om lokalplan 978 på aarhus.dk