Status 11Dec

Status

Letbanen runder 100.000 kørte kilometer

Letbanens operatør er godkendt – ifølge Trafikstyrelsen er der fortsat mulighed for, at Aarhus Letbane kan åbne i uge 50.

Mandag den 4. december blev letbanens operatør, Keolis, godkendt af Trafikstyrelsen og har modtaget et sikkerhedscertifikat uden vilkår.

Trafikstyrelsen har dermed vurderet, at Keolis har et velimplementeret sikkerhedsledelsessystem, der lever op til bekendtgørelse 147. Keolis skal således ikke igennem et såkaldt implementeringstilsyn (hvilket normalt gennemføres efter 3 mdr. i drift), men kommer til at indgå i styrelsens sædvanlige tilsynsplan.

Keolis er dermed den første letbaneoperatør i Danmark med operatør-licens og sikkerhedscertifikat.

Fortsat mulighed for drift i uge 50

Fredag den 8. december holdt Aarhus Letbane møde med Trafikstyrelsen. På mødet blev der lagt en plan for idriftsætning af Letbanen hurtigst muligt. Efter planen leverer Aarhus Letbane opdateret materiale til styrelsen i begyndelsen af uge 50. Er materialet af tilfredsstillende kvalitet, er der ifølge styrelsen mulighed for, at letbanen kan åbne i slutningen af denne uge.  

Godkendelsen forudsætter tre ting:

  1. Assessor skal skriftligt levere dokumentation for, at de rejste afvigelser i sikkerhedsvurderingsrapporten er lukket. Den fremsendes efter planen senest tirsdag til styrelsen.

  2. Aarhus Letbane skal inden da påvise, at letbanens sikkerhedsledelsessystem er uddybet til specifikt at dække den risiko, at Aarhus Letbane pludselig skulle identificere et område, der ikke er dækket af en teknisk regel, og at der er behov for akut at gribe ind i anlægget. Dokumentation fremsendes efter planen senest tirsdag til styrelsen.

  3. Aarhus Letbane skal opdatere norm for fritrumsprofiler med baggrund i styrelsen anmærkninger. Den fremsendes efter planen senest tirsdag.

På den baggrund vil Trafikstyrelsen fremsende en partshøring, som Letbanen skal besvare. Herefter kan Aarhus Letbane forvente at modtage en godkendelse.

Fredag den 8. december godkendte Trafikstyrelsen letbanens Variobahn letbanetog. Det betyder, at Aarhus Letbane nu er et vigtigt skridt videre mod at komme ud at køre i uge 50 fordi den sikkerhedsmæssige overdragelse af letbanetogene til Keolis endeligt afsluttes, hvilket er en forudsætning for driftsstart.

To gange rundt om jorden

I perioden fra den 17. juli (uge 29) og frem til søndag den 10. december (uge 49) har Aarhus Letbane kørt ca. 9.350 timer.

Letbaneførerne har samlet kørt ca. 103.180 km med letbanetogene, mens fjernstyringscentralen har trafikledet letbanen i mere end 2.650 timer.

Aarhus Letbane har således kørt prøvedrift efter køreplanen i 22 uger. Der har været 2 uheld uden personskade. Dette underbygger, at sikkerhedsniveauet på Aarhus Letbane er højt og at sikkerhedskulturen er god.

Sammenligner man med andre letbaner, svarer uheldsfrekvensen til cirka 20 sammenstød med biler per million tog km. Det er faktisk bedre end det der kendes fra andre letbaner efter flere års drift (eks. Bergen og Oslo). Det er særdeles tilfredsstillende.

Dog skal man tage hensyn til, at der trods alt endnu ikke er kørt så mange kilometer endnu, hvorfor uheldsfrekvensen endnu ikke kan siges at give et helt retvisende billede, ligesom der ikke er data for uheld med passagerer. Uheldsfrekvensen vil dog uanset hvad være markant lavere end for busser.

Aarhus Letbane fortsætter med at køre efter køreplanen, uden passagerer, frem til åbningen. 

Odderbanen afventer detailplanlægning

Odderbanen er færdigbygget og alle sikkerhedsbærende tests var gennemført den 25. oktober 2017. ASAL konsortiet er ved at færdiggøre testmaterialet inden endelig assessering. Der mangler kun at blive gennemført funktionstest ved fuld strækningshastighed. Her skal ASAL påvise, at deres anlæg lever op til letbanens krav som beskrevet i kontrakten.

Styrelsen fastholder at test skal ske under styrelsens myndighedsområde på Odderbanen og Grenaabanen. Med baggrund heri har Aarhus letbane valgt at udskyde de manglende kontraktuelle tests til efter sikkerhedsgodkendelsen af Odderbanen. Det vil minimere letbanens forbrug af tid, ressourcer og økonomi frem mod åbningen af Odderbanen. De kontraktuelle test udføres således først efter, at sikkerhedsgodkendelsen er på plads.

Åbning af Odderbanen afventer nu en detailplanlægning i forhold til udmelding af åbningsdato. ASAL’s test personale er blevet omdisponeret til primo 2018.