Status 7 Odder Station

Status

Trafikstyrelsen på funktionstilsyn hos Keolis

Trafikstyrelsen foretager funktionstilsyn hos letbanens operatør, Keolis, 20. og 21. november. Når tilsynet er gennemført, forventes det, at styrelsen kan udstede operatørcertifikat til Keolis.

Imens følger Aarhus Letbane den tidsplan, der er aftalt med Trafikstyrelsen. Der udestår alene en godkendelse af de tekniske regler, før Letbanen kan medtage passagerer.

I uge 46 og 47 blev der udarbejdet svar på observationer fra assessor. Assessor gennemgår besvarelserne frem mod den 23. november 2017, hvor der afholdes møde mellem Aarhus Letbane og assessor for at afslutte eventuelle udeståender. Assessor udarbejder derefter en revideret sikkerhedsvurderingsrapport for de tekniske regler, mens Aarhus Letbane udarbejder oplæg til vilkår for at sætte letbanen i drift. Styrelsen modtager materialet senest den 28. november 2017.

Trafikstyrelsen ønsker 14 dage til fornyet gennemgang af sikkerhedsvurderingsrapporten og de tekniske regler. Herefter vil Aarhus Letbane blive orienteret om, hvorvidt Letbanen kan sættes i drift og i så fald på hvilke vilkår.

Efter Aarhus Letbane i sidste uge meldte ud, at Letbanen ikke kommer til at åbne inden for de 5-8 uger efter aflysningen, som styrelsen havde stillet i udsigt, har letbanens interessenter bedt om et møde med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Mødet afholdes den 23. november mellem Regionsrådsformand Bent Hansen, Aarhus’ borgmester Jacob Bundsgaard og direktør Carsten Falk Hansen og vicedirektør Kåre Clemmesen fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Letbanen har kørt i 7.330 timer

I perioden fra den 17. juli (uge 29) og frem til søndag den 19. november (uge 46) er der kørt ca. 7.330 timer.

Letbaneførerne har samlet kørt ca. 84.600 km med letbanetogene. Fjernstyringscentralen har trafikledet letbanen i mere end 2.150 timer.

Aarhus Letbane har således kørt prøvedrift efter køreplanen i 19 uger. Der har været 1 uheld uden personskade, som Aarhus Letbane ikke har været skyld i. Dette underbygger, at sikkerhedsniveauet på Aarhus Letbane er højt og at sikkerhedskulturen er god.

Sammenligner man med andre letbaner, svarer uheldsfrekvensen nogenlunde til dem, der kendes fra andre letbaner efter flere års drift (eks. Bergen). Det er særdeles tilfredsstillende.

Indtil godkendelserne foreligger, fortsætter Aarhus Letbane med at køre efter køreplanen, dog uden passagerer. I uge 46 har der i myldretiden været kørt med 6 afgange i timen. Den maksimale frekvens ved fuld drift er planlagt til 8 afgange i timen.

Uklarhed om tidsplan for Odderbanen

Odderbanen er færdigbygget og alle sikkerhedsbærende tests var gennemført den 25. oktober 2017. ASAL Konsortiet er ved at færdiggøre testmaterialet inden endelig assessering. Der mangler at blive gennemført funktionstest ved fuld strækningshastighed. Her skal ASAL konsortiet påvise, at deres anlæg lever op til letbanens krav som beskrevet i kontrakten.

Aarhus Letbane havde på baggrund af referat fra 2015, hvor dette spørgsmål blev rejst med styrelsen, forudsat at kunne gennemføre disse test ved at afspærre vejene mens testene foregik, således at færdselsloven var sat ud af kraft i den periode. Det har politi og arbejdstilsyn godkendt, mens Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen nu har afvist at give en tilladelse til disse test.

Det skyldes at styrelsen, med henvisning til at Odderbanen er en eksisterende strækning, mener at det falder indenfor deres myndighedsområde og ikke arbejdstilsynets, og at der dermed skal ansøges om testtilladelse. Denne grænsedragningskonflikt mellem to myndigheder og baggrund for beslutningen forsøger Aarhus Letbane nu at få afklaret.

Havde Odderbanen været nyanlagt og ikke bare midlertidigt lukket, var der formodentlig ikke opstået tvivl om, at de omtalte test kunne have været gennemført med vejafspærringer uden en testtilladelse fra Trafikstyrelsen.

For ikke at få yderligere forsinkelser har Aarhus Letbane igangsat arbejdet med en eksplicit vurdering af, om styrelsen skal ansøges om testtilladelse. Det gøres for samtlige af Odderbanens overkørsler. Der er et hold af testspecialister i Aarhus i øjeblikket, som ikke kan komme videre med deres arbejde. Der arbejdes på at holde disse specialister i Danmark, da der er bekymring for, hvornår de kan komme tilbage, hvis de tager hjem eller sendes til andre opgaver.

Det er usikkert, hvad ovenstående betyder for åbningen af Odderbanen og ASAL konsortiets eftervisning af deres kontraktopfyldelse.