Status 8

Status

Fortsat usikkerhed om åbning af Odderbanen

Trafikstyrelsen forventer, at Aarhus Letbane kan køre med passagerer på den indre strækning i uge 50, mens der fortsat er usikkerhed om, hvornår Odderbanen kan åbne.

Fredag den 24. november 2017 fik Keolis afsluttet de få udeståender, som blev fundet på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens funktionstilsyn den 20-21. november. Trafikstyrelsen vil på det grundlag træffe afgørelse om udstedelsen af sikkerhedscertifikat til Keolis.

For Aarhus Letbane udestår der alene en godkendelse af de tekniske regler, før letbanen kan medtage passagerer.

Aarhus Letbane følger den tidsplan, der er aftalt med styrelsen. Assessor udarbejder en revideret sikkerhedsvurderingsrapport for de tekniske regler samt oplæg til vilkår for at sætte letbanen i drift, som videresendes til styrelsen tirsdag den 28. november 2017.

Styrelsen ønsker herefter to uger til fornyet gennemgang af sikkerhedsvurderingsrapporten og de tekniske regler.

Der er aftalt møde med styrelsen den 8. december 2017, hvor Aarhus Letbane og assessor deltager. Med baggrund i Aarhus Letbanes og Assessors tekniske normer og sikkerhedsvurderingsrapport vurderer styrelsen, om letbanen kan sættes i drift og i så fald på hvilke vilkår.

På et møde den 23. november med letbanens ejere, Aarhus Kommune og Region Midtjylland, har Trafikstyrelsen givet udtryk for sin forventning om, at letbanen kan komme ud at køre med passagerer i løbet af uge 50.

Letbanen har kørt i næsten 8.000 timer

I perioden fra den 17. juli (uge 29) og frem til søndag den 26. november (uge 47) har letbanen kørt i 7.974 timer.

Letbaneførerne har samlet kørt ca. 91.500 km med letbanetogene, mens fjernstyringscentralen har trafikledet letbanen i mere end 2.300 timer.

Aarhus Letbane har således kørt prøvedrift efter køreplanen i 20 uger. Der har været ét uheld uden personskade. Det underbygger, at sikkerhedsniveauet på Aarhus Letbane er højt og at sikkerhedskulturen er god.

Sammenligner man med andre letbaner, svarer uheldsfrekvensen nogenlunde til dem, der kendes fra andre letbaner efter flere års drift (eks. Bergen). Det er særdeles tilfredsstillende.

Indtil godkendelserne foreligger, fortsætter Aarhus Letbane med at køre efter køreplanen, dog uden passagerer. I uge 47 har der i myldretiden været kørt med 6 afgange i timen. Den maksimale frekvens ved fuld drift er planlagt til 8 afgange i timen.

ASAL gør krav mod Aarhus Letbane

Odderbanen er færdigbygget og alle sikkerhedsbærende tests var gennemført den 25. oktober 2017. ASAL Konsortiet er ved at færdiggøre testmaterialet inden endelig assessering. Der mangler kun at blive gennemført funktionstest ved fuld strækningshastighed. Her skal ASAL konsortiet påvise, at deres anlæg lever op til letbanens krav som beskrevet i kontrakten.

Aarhus Letbane havde på baggrund af referat fra 2015, hvor dette spørgsmål blev rejst med styrelsen, forudsat at kunne gennemføre disse test ved at afspærre vejene mens testene foregik, således at færdselsloven var sat ud af kraft i den periode. Det har politi og arbejdstilsyn godkendt, men Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har afvist at give en tilladelse til disse test.

I mellemtiden kan ASALs testspecialister ikke komme videre med deres arbejde.  ASAL konsortiet har derfor sendt et krav til Aarhus Letbane for denne kontraktforseelse. Af kontraktuelle årsager kan Aarhus Letbane ikke oplyse størrelsen af konsortiets krav.

På mødet den 23. november med letbanens ejere oplyste Trafikstyrelsen, at problemstillingen burde kunne løses i en hurtig proces. Aarhus Letbane holder møde med Trafikstyrelsen om situationen tirsdag den 28. november 2017.

Så længe problemstillingen er uafklaret, er det usikkert, hvornår Odderbanen kan åbne.