Status5

Status

Letbanen runder 75.000 kørte kilometer

Trafikstyrelsen har afsluttet dokumentgennemgang hos operatøren, Keolis, mens Aarhus Letbane har opdateret de tekniske regler.

Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen har foretaget dokumentgennemgang af det opdaterede sikkerhedsledelsessystem hos Keolis i tre dage i perioden mandag den 30. oktober til onsdag den 1. november. Efter aftale med styrelsen fremsender Keolis i de kommende dage en række opdateringer. Herefter vil styrelsen komme på funktionstilsyn. Der er ikke udmeldt en dato for dette tilsyn.

Efter funktionstilsynet forventes det, at styrelsen vil kunne udstede et operatørcertifikat til Keolis.

Fredag den 3. november fremsendte Aarhus Letbane de forventede nødvendige opdateringer af de tekniske regler til assessor. Assessor foretager nu i dialog med Aarhus Letbane en gen-assessering af materialet, og assessor udarbejder endnu engang en sikkerhedsvurderingsrapport om de tekniske regler. På den baggrund ansøger Aarhus Letbane igen om at få godkendt de tekniske regler Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen.

Aarhus Letbane har, efter at have rykket flere gange, fortsat ikke modtaget en godkendelse af letbanens tog på baggrund af dispensationsansøgningen på lysstyrken af toplanternen.

På et møde med Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen tirsdag den 7. november forventes en afklaring af det videre forløb.

Siden den 17. juli og frem til fredag den 3. november har Letbanen nu kørt i ca. 6.481 timer. Tilsammen har letbaneførerne kørt ca. 75.500 km med letbanetogene, mens fjernstyringscentralen har trafikledet Letbanen i mere end 1.900 timer.

Aarhus Letbane har således kørt prøvedrift efter køreplanen i 16 uger. Der har været ét uheld uden personskade, hvilket underbygger, at sikkerhedsniveauet på Aarhus Letbane er højt og at sikkerhedskulturen er god.

Indtil godkendelserne foreligger, fortsætter Aarhus Letbane med at køre efter køreplanen, dog uden passagerer.

Plan for Odderbanen

Odderbanen er færdigbygget, og alle sikkerhedsbærende test var gennemført den 25. oktober 2017. ASAL-konsortiet er ved at færdiggøre testmaterialet inden assessering. Der mangler at blive gennemført funktionstest ved fuld strækningshastighed.

Aarhus Letbane fremlagde en tidsplan for Odderbanen på bestyrelsesmødet den 2. november 2017. Planen indeholder de nødvendige milepæle, der skal føre frem til, at Aarhus Letbane kan modtage en godkendelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til at åbne Odderbanen for passagerdrift:

  1. Aarhus Letbane skal have sin godkendelse som Infrastrukturforvalter udvidet til at dække Odderbanen
  2. Keolis skal ikke have fornyet sit Operatør Certifikat, da det allerede forventes at dække Odderbanen når det udstedes, men dog ikke Grenaabanen
  3. Operative Regler skal godkendes til også at dække Odderbanen
  4. Udstedelse af ibrugtagningstilladelser til Odderbanen (Infrastruktur)
  5. Udstedelse af ibrugtagningstilladelser for Letbanetog med ATP (Automatic Train Protection)
  6. Godkendelse af de sidste Tekniske Regler dækkende Odderbanen og Grenaabanen
  7. Afslutning af TBBST sagsbehandlingstid
  8. Trial Run (Prøvekørsel på Odderbanen uden passagerer)
  9. Drift med passagerer

Når assessors sikkerhedsvurderingsrapport er afsluttet, følger der en sagsbehandlingstid hos Trafikstyrelsen, inden Letbanen kan åbne for passagerdrift. Der er planlagt en Trial Run periode inden åbning for kørsel med passagerer.

Når strækningen mod Odder åbnes, begynder Letbanen samtidig at køre på strækningen mellem Universitetshospitalet i Skejby og Lisbjerg Skole. Strækningen fra Lisbjerg til Lystrup åbner samtidig med strækningen mellem Aarhus og Grenaa.