Status 9April2018

Status

Aarhus Letbane har indsendt ansøgning for letbanetog

Arbejdet med at få godkendt Odder- og Grenaabanen fortsætter. Aarhus Letbane har indsendt ansøgning om typegodkendelse af de store Tango-letbanetog.

Der er fortsat god fremdrift i arbejdet med at opnå godkendelse af Odder- og Grenaabanen. Herunder følger en aktuel status på de seks områder, som godkendelsesarbejdet omfatter:

Operationelle Regler: Assessor er nu så langt med sikkerhedsvurderingsrapporten, at ansøgningsmaterialet forventes snart at kunne afsendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST).

Letbanetog: Ansøgningen for Aarhus Letbanes anden togtype, Tango, er nu afsendt til TBST. Tango er større og kan køre hurtigere end det letbanetog af typen Variobahn, der har kørt i Aarhus siden åbningen den 21. december 2017. Når Tango er godkendt, kan det også – hvis behovet opstår - benyttes på den indre strækning i Aarhus.

Sagsbehandlingstiden hos TBST forventes at være ca. tre uger.

Tekniske regler: Aarhus Letbane har udarbejdet et nyt argumentationsnotat vedr. mængden af tekniske sikkerhedsregler, som der søges godkendelse til i forbindelse med Odderbanen.

De fire tekniske regler, der som minimum skal godkendes, er færdigudarbejdet af Aarhus Letbane. Materialet fremsendes til assessor i uge 15 sammen med den overordnede beskrivelse af regelgrundlaget.

Infrastruktur: ASAL-konsortiet har afleveret al dokumentation til Aarhus Letbane, der nu færdiggør det samlede materiale, og derefter fremsender dette samt ansøgning om ibrugtagningstilladelse til assessor. Derefter går assessor i gang med at udarbejde en sikkerhedsvurderingsrapport til brug for ansøgningen til TBST.   

Sikkerhedsledelsessystem: Aarhus Letbane følger den aftalte plan for opdatering af risikoprofilen og har i den forbindelse afholdt flere risiko-workshops. Risikoprofilen tager udgangspunkt i, at ikke alle Tekniske Regler er udarbejdet, men udelukkende de som Aarhus Letbane vurderer er nødvendige og tilstrækkelige.   

Strækningen mod Grenaa: Anlægsarbejdet på Grenaabanen forventes fortsat at være afsluttet med udgangen af april. Der er etableret køreledningsanlæg på hele strækningen og alle omformerstationer er testede og klar. Bortset fra mindre arbejder på en række stationer, er det således overvejende testkørsler og godkendelse af strækning og køretøjer, der udestår for strækningen mod Grenaa.