Tilg Viby St

Tilgængelighed

Letbanen svarer på åbent brev

Handicaprådet i Odder stiller spørgsmål til tilgængeligheden i Letbanen i et åbent brev. Her svarer Aarhus Letbane på spørgsmålene.

Svar på åbent brev fra Handicaprådet i Odder Kommune 9 okt. 2018 - offentliggjort i Århus Stiftstidende den 12. oktober 2018.

Til Handicaprådet i Odder Kommune

I et åbent brev af 9. oktober anmoder Handicaprådet i Odder om, at alle stoppesteder mellem Odder og Grenaa gøres fuldt tilgængelige.

Ønsket bunder tilsyneladende i en opfattelse af, at Aarhus Letbane har lovet fuld tilgængelighed på hele letbanestrækningen, herunder de tidligere nærbaner til Odder og Grenaa.

Det er efter Aarhus Letbanes opfattelse en misforståelse: Efter et orienteringsmøde med repræsentanter for Aarhus Kommune og Aarhus Kommunes Handicapråd den 10. oktober 2018, stod det klart, at der har været en misforståelse i kommunikationen mellem Aarhus Letbane og medlemmerne af Letbanens Råd for tilgængelighed.

Siden 2014 har der været afholdt 12 møder i Rådet for tilgængelighed. På disse møder har Aarhus Letbane løbende orienteret om, at mens der ville blive god tilgængelighed på den nybyggede strækning fra Aarhus H over Skejby og Lisbjerg til Lystrup, ville det ikke være muligt at tilbyde samme grad af tilgængelighed på de tidligere nærbaner til Odder og Grenaa.

På et møde den 21. august 2017 får Rådet at vide, at der vil blive tilført ekstra midler til opgradering af den tidligere Odderbane. Det dækker bl.a. over ledelinjer, nye lamper og læskure, men ikke mulighed for at tilbyde niveaufri ind- og udstigning på perroner, der ligger i kurver. De ekstra midler bliver ikke desto mindre af Rådets medlemmer opfattet som om, at der nu er afsat penge til at sikre ’fuld tilgængelighed’ på alle perroner. Der bliver ikke spurgt yderligere ind, og parterne skilles med forskellige opfattelser af det sagte.

Aarhus Letbane har åbenbart ikke været tydelige nok i kommunikationen omkring forholdene på de tidligere nærbaner, hvor der er nogle helt andre forudsætninger for tilgængelighed end på den nybyggede indre strækning i Aarhus. Det beklager vi.

Når det ikke er muligt at tilbyde niveaufri ind- og udstigning på alle perroner på strækningerne til Odder og Grenaa skyldes det, at nogle af perronerne her ligger i kurver. Kort fortalt bliver vi nødt til at lægge ekstra afstand mellem de perroner, der ligger i kurver og letbanetogene. Det skal vi, fordi der modsat den nybyggede letbanestrækning i Aarhus er en anden sporkonstruktion. I Aarhus er sporene låst fast i beton. Mod Odder og Grenaa er der traditionelle skærvespor, som vil flytte sig over tid.

Derfor skal der tillægges en sikkerhedsafstand for at være sikker på, at letbanetogene ikke støder sammen med perronforkanterne. Kravet om sikkerhedsafstande i forhold til skærvespor og kurver resulterer i, at afstanden mellem perron og letbanetog bliver større end de 75 mm, som normen for niveaufri ind- og udstigning anbefaler. Det er tilfældet på 7 ud af 27 perroner på strækningen mellem Odder og Aarhus.

De steder, hvor man ikke kan overholde den anbefalede norm for niveaufri ind- og udstigning, er afstanden mellem letbanetog og perron mellem 90 og 141 mm. Det er altså en forskel på 15-66 mm fra de anbefalede 75 mm. Eneste undtagelse er Beder Station, hvor afstanden desværre er på 175 mm.

Bortset fra Beder er der tale om relativt små afvigelser fra normen – langt de fleste brugere vil altså opleve god tilgængelighed på strækningen, især sammenlignet med den tidligere nærbane samt busser og tog i øvrigt. Det er i dag kun metroen i København, der har bedre tilgængelighed end Aarhus Letbane.

Aktuelt arbejder Aarhus Letbane på at finde løsninger på, hvordan man kan overkomme gabene på de syv perroner på strækningen mellem Odder og Aarhus. De mulige løsninger skal vurderes i forhold til omkostninger og påvirkning af køreplanen.

Sammen med Midttrafik nedsætter Aarhus Letbane en fokusgruppe bestående af repræsentanter fra organisationer med syns- og bevægelseshandicaps. Invitationerne er sendt ud. Repræsentanterne vil blive udvalgt af Midttrafiks tilgængelighedsforum og Letbanens Råd for tilgængelighed. Fokusgruppen skal deltage i konkrete tests og afprøvninger og får dermed indflydelse på arbejdet med at forbedre tilgængeligheden, hvor det er muligt.

Vi vil snarest lade fokusgruppen teste tilgængeligheden på strækningen til Grenaa. Vi bliver dog nødt til at respektere, at strækningen endnu ikke er godkendt til kørsel med passagerer. Det prøver vi at finde en løsning på, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen også kan acceptere. Målet er naturligvis at tilbyde den bedst mulige tilgængelighed inden for de mulige rammer på alle letbanens perroner. 

Med venlig hilsen
Aarhus Letbane

Du kan læse mere om tilgængelighed på de tidligere nærbaner til Odder og Grenaa i Letbanens seneste nyhedsbrev, #34.