Drift Jan Feb2018

Driftsstabilisering

Handlingsplan for stabilisering af driften - Opdateret

Aktuelle igangsatte projekter for stabilisering af driften med fokus på årsager/konsekvenser, løsninger og tidsplaner.

Handlingsplanen er opdateret den 20.12.19 (ændringer angivet med kursiv).

Is på køreledningerne

Årsag/konsekvens
Opstår ved høj luftfugtighed og temperaturer under 2 grader celcius og primært på Grenaabanen og Odderbanen. Er der for meget is på køreledningerne, kan toget ikke trække strøm og kan derfor ikke køre. Det betyder aflysninger af morgentrafikken. Kontakt til Bybanen i Bergen viser, at de også i starten oplevede problemer og i januar 2018 havde en del aflysninger. De har i dag gode erfaringer med en væske, der kan fjerne og forebygge is. Aarhus Letbane har planlagt endnu et besøg i Bergen primo december.

Udfordringerne med is på køreledningerne forekommer mange steder, og løsningerne er meget forskellige. Det har Politikens Henrik Kaufholz skrevet en interessant artikel om. Den kan læses her.

Løsninger
1) Iskørsel ved ugunstige vejrforhold
2) Erstatningsbusser ved iskørsel
3) Indkøbt udstyr med glycering
4) Indtil 2) forsøg med manuel påføring af glycering
5) Etablere beslutningsstøtteværktøj
6) Optimering af procedurer
7) Løsning med kobber på vinterpantografer er ifølge Bybanen ikke velegnet, så i stedet undersøges brug af andre materialer.
8) Indkøb af sekundært glyceringudstyr

Tidshorisont
1) Indtil videre
2) Indtil videre
3) Forventes leveret januar 2020
4) Fortsætter indtil videre
5) Løbende fra uge 45
6) Løbende fra uge 45
7) Gennemføres i uge 47-48
8) Idriftsættelse senest 31.12.19

Fejl på overkørsler

Årsag/konsekvens
Overkørslerne på Grenaabanen har være ude af funktion i 2,5 år, og der opstår derfor fejl, når de nu er mere i brug. Der har været mange flere fejl, end det var forventet. Fejl i overkørsler giver typisk forsinkelser, der breder sig pga. den enkeltsporede strækning.

Løsninger
1) Ekstra uddannelse for Aarsleff Rail og egne medarbejdere for bedre fejlretning
2) Løbende udbedring af fejl
3) Grundig analyse af alle fejl for at kunne fejlrette og forebygge bedre

Tidshorisont
1) Afsluttet
3) Indtil antal fejl er på et niveau svarende til det forventelige for denne type anlæg.
Medio december er antal fejl reduceret fra én fejl hver anden dag til én fejl hver sjette dag. Det er en væsentlig fremgang. Analyserne viser, at det primært er en håndfuld overkørsler, der fejler mest og her gøres en særlig indsats (bl.a. er et bomdrev blevet udskiftet).

Andre tekniske fejl

Årsag/konsekvens
Der er langt flere fejl på baliser (oplyser bl.a. toget om tilladte hastigheder) og signaler (en del af sikkerheden ved letbanen) end forventet (det køres som garantisag over for Hitachi). Begge fejl giver forsinkelser og kan resultere i hjulflader.

Løsninger
1) Baliser udskiftes, hvis de fejler for tit
2) ASAL udbedrer evt. programmeringsfejl
3) Signaler fejlrettes, hvis der ofte er fejl

Tidshorisont
Fejl på disse anlæg skal være stærkt formindsket inden jul. Et antal signalflytninger kræver sikkerhedsgodkendelse og vil derfor igangsættes efter, at Aarhus Letbane har lukket alle vilkår i sikkerhedsgodkendelsen, hvilket forventes at ske ultimo marts 2020.

Hjulflader

Årsag/konsekvens
Opstår når ATP (togkontrolsystemet som baliserne også er en del af) nødbremser toget og giver et fladt stykke på hjulet. Det giver dårlig komfort, laver skader på infrastrukturen og skal derfor drejes af (gøres runde igen), inden skaden bliver for stor. Hjulafdrejning tager 10-11 timer pr. tog med risiko for, at der ikke er tog nok til at gennemføre driften.

Løsninger
Aktionsliste med 15 forslag til løsninger. 2 er ikke mulige, og 2 er ved at blive lukket. De resterende 11 følges der op på i en taskforce. De 3 væsentligste årsager, der kan løses nu a) tilpasning af display i førerrummet, b) fejl på baliser og c) software i toget. Problem udfordret, fordi løsningerne skal løses af flere leverandører Keolis, Stadler, Hitachi.

Tidshorisont
Løbende deadline, mange forslag kræver nøjere analyse.
Løsninger implementeres løbende, dog kan de sidste løsninger ikke igangsættes før efter, at Aarhus Letbane har lukket alle vilkår i sikkerhedsgodkendelsen, hvilket forventes at ske ultimo marts 2020.
Actionslisten indeholder nu 18 punkter, hvoraf de 4 er lukket.
Der er væsentlig færre fejl på ATP, og mængden af tekniske fejl, der giver forsinkelser er halveret siden september.

AVLS/trafikinformation

Årsag/konsekvens
AVLS (der styrer, hvilket togsæt der kører en given tur) sender information i togene og på inforskærme på den indre strækning. AVLS skal sende forsinkelser og aflysninger til Rejseplanen, der sender data til infoskærme på Grenaa- og Odderbanen. Manglende information giver utilfredse passagerer.

Løsninger
Forsinkelsesdelen var udviklet af ASAL, men ved testen konkluderes fejlagtigt, at systemet fejlede. Det viste sig at være en fejl i Rejseplanen, der blev løst. Den del er derfor løst. ASAL lægger pt. sidste hånd på aflysningsdelen. Når det er godkendt, vurderes det, at systemet kan det, som det er bestilt til at kunne.

Tidshorisont
Test formentlig i uge 47/48. Systemet planlægges ibrugtaget i normal drift før jul.
ASAL har meddelt, at systemet efter deres mening burde fungere, men at kommunikationen med Rejseplanen ikke virker efter hensigten. Det undersøges i øjeblikket.

Løvfald

Årsag/konsekvens
Våde blade kombineret med den meget stejle Nørreport gav mange aflysninger og forsinkelser i 2018. Det er en sæsonbetonet udfordring.

Løsninger
1) Der er indkøbt Alleviate, der påføres skinnerne fra Nørreport til Universitetsparken St. Resultaterne er indtil videre meget positive,
og der har ikke været aflysninger pga. blade på skinnerne.
2) Evaluering af indsatsen.

Tidshorisont

1) Afsluttet
2) Evaluering og plan for 2020 senest med udgangen af januar 2020.

Passagertællesystemer

Årsag/konsekvens
Der er i anlægsfasen kun indkøbt tællesystemer til 6 tog. Aarhus Letbanes bestyrelse besluttede i februar 2019 at indkøbe tælleudstyr til de resterende 20 tog. Sikre passagertal er vigtig for køreplanlægning mv.

Løsninger

1) Tællesystemer bestilt til 11 Variobahn
2) Løsning for 9 Tango igangsat
3) Stabile data fra eksisterende tællere

Tidshorisont
1) Medio 2020
2) Usikkert
3) Primo 2020