Grenaabanen

Igangværende projekter

Strækningen fra Aarhus H til Grenaa udgør ca. 70 kilometer og forbinder den nye, indre strækning med den tidligere nærbane.

Grenaabanen var teknisk færdigbygget i maj 2018 og består af kørestrøm, omformerstationer, signalanlæg og letbanestationer. De eksisterende 14 perroner på Grenaabanen er ombyggede og tilpassede til letbanetogene, og tilbage mangler de sidste finish arbejder. Dertil kommer to nye standsningssteder i Thorsager og Hessel, hastighedsopgradering af strækningen mellem Ryomgård og Grenaa samt klargøring af krydsningsspor ved Trustrup Station.

De sidste finish arbejder er en løbende proces, som fortsætter frem til driftsstart.

To nye letbanestationer på Djursland

Mandag 6. november 2017 blev første spadestik taget til to nye letbanestationer på Djursland: Hessel og Thorsager.

Hessel station er beliggende på Rugvænget i Grenaas sydlige bydel. Området huser mange virksomheder, og Letbanen gør det lettere at komme til og fra arbejde for pendlerne. Desuden er stationen til gavn for de rejsende til og fra campingpladsen og de mange sommerhuse ved Grenaa Strand.

Stationen hedder Hessel og ikke Rugvænget, eftersom området som helhed hedder Hessel efter Hessel Gods, der ligger blot få hundrede meter væk fra den nye station. Norddjurs Kommune har afsat 6 mio. kr. til den nye station i Hessel.

For borgerne i og omkring Thorsager bliver det et glædeligt gensyn, når Letbanen får permanent standsningssted nord for byen. Ikke siden 1971 har tog gjort holdt ved byen, der har omkring 1.300 indbyggere.

I første omgang var et trinbræt på tale – det vil sige et standsningssted, hvor de rejsende skal trykke på en stopknap for at komme med eller blive sat af. Med udsigt til øget bosætning i området var det imidlertid et udpræget politisk ønske at konvertere trinbrættet til et decideret standsningssted, som mødte opbakning i byrådssalen i Syddjurs Kommune.

Den nye station skal ligge et lille stykke uden for centrum af Thorsager. Staten finansierer stationen i Thorsager med 5,1 mio. kr., og Syddjurs Kommune har anmodet om yderligere 3,1 mio. kr.

Hessel og Thorsager station stod klar midt på sommeren 2018.

Banedanmark har gjort skinnerne klar

Arbejdet med at gøre skinnenettet mod Grenaa klar til Letbanen blev afsluttet af Banedanmark i september 2017. Klargøringen tæller blandt andet fornyelse af de spor, som dieseltogene tidligere kørte på strækningen mod Grenaa. Samtidig hermed arbejdede Aarhus Letbanes entreprenører på elektrificering af Grenaabanen, etablering af nyt signalsystem og tilpasning af perroner.

Banedanmark har mere end 600 overkørsler landet over, hvoraf mere end 400 er sikret med bom, halvbom eller advarselsanlæg. Omkring 180 overkørsler er ikke elektronisk sikret og kan derfor udgøre en risiko. I løbet af 2019 vil Banedanmark gennemgå og sikre alle usikrede overkørsler, så strækningen mod Grenaa bliver klar til, at Letbanen kan køre med op til 100 km/t.

Krydsningsspor i Trustrup

For at kunne tilbyde halvtimesdrift mellem Grenaa og Aarhus er det nødvendigt at øge letbanetogenes hastighed på strækningen. Derfor er der gang i etableringen af et krydsningsspor i Trustrup. Rent praktisk er der tale om et ekstra spor på stationen i Trustrup, så to tog kan passere hinanden på samme strækning.

Historisk set har Trustrup også tidligere været et krydsningspunkt for togtrafik på Djursland. Ebeltoftbanen, der eksisterede fra 1901 og frem til 1968, var forbundet til Grenaabanen via stationen i Trustrup.

Læskærme og infotavler

På Grenaabanen er standen på de eksisterende læskærme så god, at de kan genopsættes på Letbanens standsningssteder.

Til gengæld opsættes nye, digitale infoskærme, som løbende kan opdatere de rejsende om både drift, ankomst- og afgangstider. Skærmene er realtidsstyret af Rejseplanen.dk, hvilket betyder, at de løbende bliver opdateret med seneste nyt.

Udbedring af skader

Flere steder har entreprenørmaskinerne sat deres spor på tilstødende arealer omkring stationerne langs Grenaabanen. Derfor arbejdes der i 2018 på at udbedre skader på både beplantning og græsarealer, men også knækkede fliser og andre ødelagte overflader bliver skiftet ud undervejs.

Arbejdet sker i tre faser, hvor man starter med de store skader og slutter af med de sidste finish arbejder. De sidste finish arbejder på Grenaabanen vil blive udført, når Odderbanen er klargjort til driftsstart.

Klargøring af omformerstationer

Langs hele letbanestrækningen står 29 omformerstationer, der sørger for, at vekselstrømmen fra det offentlige elnet bliver omdannet til 750 volt jævnstrøm, som Letbanen kører på. Langs Grenaabanen kan man finde omformerstationer ved Østbanetorvet, Lystrup, Torsøvej, Hjortshøj, Skødstrup, Løgten, Hornslet, Mørke, Thorsager, Ryomgård, Kolind, Trustrup og Grenaa Station

Lige nu ligner omformerstationerne blå containere, men de vil senere blive beklædt med perforerede metalplader. Nogle af omformerstationer vil også blive ”begrønnet”. Det betyder, at omformerstationerne bliver plantet til med blandt andet efeu og kaprifolier.

Også jorden omkring omformerstationerne bliver jævnet ud, og nyt græs bliver sået.

Læs mere om Omformerstationer.

Afstandsstykker mellem køreledningerne

På hele strækningen hænger to køreledninger ved siden af hinanden, og det kan betyde, at de med en klaprende lyd slår mod hinanden, når det blæser. Det er helt ufarligt, og der er hverken risiko for stød eller for, at kablerne brister.

Til gengæld kan støjen afhjælpes ved at placere små afstandsstykker mellem køreledningerne, så de ikke generer Letbanens naboer. Dette arbejde er i fuld gang og allerede udført på dele af strækningen.

Før driftsstart i Aarhus blev der ligeledes monteret afstandsstykker mellem køreledningerne, og her kan man konstatere, at afstandsstykkerne virker, så man ikke længere kan høre køreledningerne, når det blæser.

Stationsforbedringer og mobilitetsstrategi

Letbanen får stor betydning i forhold til bosætning samt tiltrækning af virksomheder og arbejdskraft. Derfor har Norddjurs og Syddjurs Kommune afsat midler til at sætte gang i flere mobilitetsprojekter, som gør det endnu mere attraktivt at bruge Letbanen. Samtidig styrker mobilitetsprojekterne muligheden for kombinationsrejser og sammenhængen i det kollektive trafiksystem på Djursland.

I Letbanens anlægsfase har Syddjurs og Norddjurs Kommune igangsat ombygninger og nyetableringer af stationsarealer, som lægger sig op ad stationsdesignet på indre strækning i Aarhus.

Blandt andet har Norddjurs Kommune igangsat en gennemgribende renovering af stationsbygningen på Trustrup Station, hvor man også vil udvide parkeringsarealerne, ligesom man har forbedret ventefaciliteterne for kommende letbanepassagerer på Grenaa Station. Derudover hører den nye Hessel Station også ind under mobilitetsprojekterne.

I Syddjurs Kommune vil rejsende opleve nye faciliteter på en række af Grenaabanens stationer, herunder flere cykelparkeringspladser samt øget tilgængelighed i Hornslet, Mørke, Ryomgård og Kolind. Dertil kommer nye ventefaciliteter, beplantning, belysning og gratis Wi-Fi. Også den nye Thorsager Station hører ind under mobilitetsprojekterne.

De overordnede planer for opgradering af stationer og stationsområder er en del af Djurs Mobilitetsstrategi, som Syddjurs og Norddjurs Kommuner har udarbejdet sammen med Midttrafik og Region Midtjylland.

 

Læs mere om testkørsler på Grenaabanen.

Se billeder fra Grenaabanen

ØstbanetorvetRisskovHornslet StationOmformerstation TrustrupThorsager 1Thorsager 2Thorsager 3Thorsager 4Hessel 1Hessel 2Hessel 3Hessel 5

Spørgsmål

Læs de oftest stillede spørgsmål om Letbanen - og svarene herpå.

Nyheder

Følg med i aktuelle nyheder om letbaneprojektet.

Kontakt

Spørgsmål og kommentarer til Letbanen er velkomne.

Arkiv

Hvornår var det nu det var? Søg tilbage i Letbanens arkiver.