Brug af personoplysninger

Vi er forpligtigede til at beskytte dine data. Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser. Denne persondatapolitik vedrører vores behandling af dine personoplysninger, når vi er dataansvarlige.

Personoplysninger bruges til at gennemføre den service, som oplysningerne er indsamlet til. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet.

Vi vil kun opbevare dine personoplysninger, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Når du bruger letbanetogene, befinder dig på en letbaneperron eller i områderne umiddelbart omkring perroner og skinner, kan du blive optaget på video af et eller flere kameraer. Aarhus Letbanes TV-overvågning består af følgende fire systemer:

1. Passagerrumsovervågning

2. Skinneovervågning fra frontkameraer monteret på togene

3. Bakspejlsovervågning monteret på togene

4. Kamera på perroner

 

Hvilke personoplysninger er der tale om?

Personoplysninger omfatter enhver form for information om en identificerbar fysisk person, herunder også videooptagelser. Optagelser fra Aarhus Letbanes TV-overvågning kan indeholde optagelser af dig, når du bruger letbanetogene, befinder dig på en letbaneperron eller i områderne umiddelbart omkring perroner og skinner. Det er disse optagelser, som vi indsamler, behandler og anvender.

Vi indsamler herudover de personoplysninger, du selv har givet os ved registrering, deltagelse i en undersøgelse, forespørgsel via e-mail, m.v. De personlysninger, vi anvender i den sammenhæng, består af:

Kontaktinformation – Hvis du kontakter os angående en forespørgsel, vil vi gemme dit telefonnummer, navn, e-mail samt andre oplysninger, som bør oplyses for at besvare din henvendelse.

Interaktion med Youtube – Hvis du er logget ind på din Google-konto, vil dine interaktioner med Youtube blive forbundet med din Google–konto.

Data fra sikkerhedsindberetninger – Hvis du indberetter en sikkerhedshændelse via vores formular på hjemmesiden, vil vi behandle din information i forhold til at forbedre Letbanens sikkerhed.

Med hvilke formål behandler vi dine personoplysninger?

Vi indsamler og gemmer dine personoplysninger, du selv har givet os til at:

Imødekomme din anmodning om produkter og services

Besvare øvrige anmodninger fra dig

Forbedre Letbanens sikkerhed

Vi indsamler og gemmer optagelser fra TV-kameraer i kriminalitetsforebyggende øjemed og af sikkerhedsmæssige grunde.

Hvilken hjemmel behandler vi dine personoplysninger på baggrund af?

Vi indsamler og behandler personoplysninger på baggrund af følgende hjemmelsgrundlag (dvs. lovlige grundlag):

Når du selv giver os dine personoplysninger, behandles de med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Her fremgår det, at behandling af personoplysninger er lovlig, når behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt (eller aftale), som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt (eller aftale).

Når du er passager hos Aarhus Letbane, behandles dine personoplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og artikel 6, stk. 1, litra e. Her fremgår det, at behandling af personoplysninger er lovlig, når behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige, eller når behandlingen udføres som led i offentlig myndighedsudøvelse.

Når du uden at være passager hos Aarhus Letbane befinder dig i området, hvor Aarhus Letbane TV-overvåger, sker behandlingen med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Her fremgår det, at behandling af personoplysninger er lovlig, når den er nødvendig for at forfølge vores legitime interesse i at bekæmpe kriminalitet og hensynet til den registrerede ikke overstiger denne interesse.

Når dine personoplysninger behandles i forbindelse med TV-overvågning , sker det altid inden for rammerne af TV-overvågningsloven.

Hvem er den dataansvarlige?

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger er Aarhus Letbane I/S, Thomas Koppels Gade 311, 8000 Aarhus C, CVR: 34704724, info@aarhusletbane.dk

Vi kontrollerer og opdaterer dine personoplysninger

Vi kontrollerer, at de personoplysninger, vi behandler om dig, ikke er falske eller misvisende. Vi sikrer også, at dine personoplysninger bliver opdateret løbende.

Fordi dele af vores service afhænger af, at dine oplysninger er korrekte og opdaterede, beder vi dig om at bruge ovenstående kontaktinformation og informere os om relevante ændringer i dine oplysninger.

Hvem videregiver vi dine personoplysninger til?

Vi videregiver alene dine personoplysninger til eksterne parter, hvis det er nødvendigt, og der er et lovligt grundlag herfor. I nogle tilfælde videregiver vi dine personoplysninger til vores leverandører, hvis de behandler data på vores vegne (såkaldte databehandlere). Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere. Vi indgår databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Vi videregiver herudover dine personoplysninger, hvis vi er retligt forpligtet hertil, fx som led i undersøgelser af formodet kriminalitet eller sikkerhedsmæssige hændelser.

Internt er det alene de af vores medarbejdere, der har et arbejdsbetinget behov for at se dine personoplysninger, der har adgang til disse.

Hvornår sletter vi dine personoplysninger?

Vi sletter dine personoplysninger, som er registreret hos os, når de ikke længere er nødvendige i relation til formålet med hvilken vi indsamlede, behandlede og opbevarede disse personoplysninger. Når vi ikke længere har brug for dine personoplysninger til at opfylde dette konkrete formål, bliver de slettet eller anonymiseret.

TV-optagelser i togene slettes efter 72 timer, mens øvrige TV-optagelser slettes efter 30 dage. Optagelser kan dog opbevares i længere tid, hvis det kræves af politiet, Havarikommissionen eller andre myndigheder eller er nødvendig af hensyn til vores behandling af en konkret tvist.

Hvilke rettigheder har du?

Du har efter databeskyttelsesreglerne en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du har følgende rettigheder:

  • Ret til at se personoplysninger (indsigelsesret)
  • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
  • Ret til berigtigelse (rettelse)
  • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret en kopi af dine personoplysninger eller få transmitteret personoplysninger direkte fra Aarhus Letbane I/S til en anden dataansvarlig.

Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår nedenfor.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Kontakt os

Du kan kontakte os, hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder som beskrevet ovenfor, hvis du ønsker at klage, eller hvis du har andre spørgsmål til vores persondatapolitik. Du kan i den forbindelse kontakte os på følgende vis:

Aarhus Letbane I/S
Thomas Koppels Gade 311
8000 Aarhus C
E-mail: info@aarhusletbane.dk
Telefon: +45 40 31 61 91

Klage til Datatilsynet

Du kan klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Se mere på www.datatilsynet.dk

Ændringer i vores persondatapolitik

Vores persondatapolitik ændres løbende. Den til enhver tid gældende persondatapolitik kan ses på www.letbanen.dk.

Foto: Jens Hasse/Chili

Du er på vej væk fra Letbanens hjemmeside og på vej over til Midttrafik.dk

Ønsker du information om køreplaner og andre rejsetider?

Ønsker du at købe billet til Letbanen eller at finde priserne hertil?

P8A2997aaaaa-scaled.jpg

Skal du ud at køre med Letbanen?

Find information om køreplaner, billetter, priser og rejseregler. Kontakt Midttrafiks kundeservice.