Regler for støj fra Letbanen

Miljøstyrelsen har fastsat vejledende støjgrænser for støj fra jernbaner. De fremgår af et tillæg fra juli 2007 til Miljøstyrelsens vejledning nr. 1/1997, “Støj og vibrationer fra jernbaner”. Ved boliger er der to grænseværdier for jernbanestøj hhv. Lden = 64 dB som repræsenterer årsdøgnmiddelniveauet samt LAmax = 85 dB, som angiver maksimalstøjniveauet under en togpassage.

Det er normal praksis at vurdere en boligs støjbelastning fra en jernbane ud fra beregning frem for en måling. Støjundersøgelser til brug for myndighedsbehandling kræves almindeligvis udført af et akkrediteret firma eller en certificeret person. Og målinger kræves udført med kalibreret måleudstyr.

Derudover er det forholdsvis komplekst at beregne støjparameteren Lden. Grænseværdien for Lden repræsenterer nemlig middelstøjniveauet over et helt år under alle vejrmæssige betingelser og med korrektion for støjbidraget i hhv. aften- og natperioden. Lden er sammensat af beregninger af støjen i perioderne hhv. dag (kl. 07-19), aften (kl. 19-22) og nat (kl. 22-07) hver for sig.

Før beregning af middelværdien, Lden, tillægges støjbidraget 5 dB i aftenperioden og 10 dB i natperioden. Hensigten er, at støjberegningernes resultater skal afspejle, at støj om aftenen og om natten opleves mere generende end støj om dagen. På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du læse mere regler for støj.

Foto: Jens Hasse/Chili

Du er på vej væk fra Letbanens hjemmeside og på vej over til Midttrafik.dk

Ønsker du information om køreplaner og andre rejsetider?

Ønsker du at købe billet til Letbanen eller at finde priserne hertil?

P8A2997aaaaa-scaled.jpg

Skal du ud at køre med Letbanen?

Find information om køreplaner, billetter, priser og rejseregler. Kontakt Midttrafiks kundeservice.