Beplantning

Fritrum omkring Letbanen

Beplantning langs Letbanen må ikke genere togdriften eller vedligeholdelsen af letbaneinfrastrukturen. Der skal derfor være et fritrum omkring Letbanen, så der er fri sigtbarhed til signalerne og mærkerne, og så personale kan færdes uden for sikkerhedsafstanden. Der skal også være et fritrum omkring Letbanens kørestrømsanlæg.

For at sikre det nødvendige fritrum omkring Letbanen, bliver beplantning ud til 4 m fra nærmeste skinne (eller skel, hvis det er nærmere) hvert år beskåret af Aarhus Letbane. Arbejdet foregår om natten, mens sporet er lukket for almindelig togdrift. Beskæringen kan kortvarigt medføre en del forbigående støj.

Hvis naboer til Letbanen har træer eller buske, som vokser for tæt på banen, eller hvis der er fare for, at de kan vælte og være til fare for togdriften, kan Aarhus Letbane, som infrastrukturforvalter i henhold til jernbaneloven, forlange bevoksningen fjernet på ejerens bekostning.

Jernbaneloven § 25
Infrastrukturforvalteren kan kræve træer og anden beplantning på, over og ved baneareal fjernet, nedskåret, opstammet eller studset, når banens vedligehold eller hensynet til togdriften gør det nødvendigt. Efterkommes infrastrukturforvalterens krav ikke inden for en fastsat frist, kan infrastrukturforvalteren lade arbejdet udføre på ejerens bekostning.

Din beplantning

Observationspligt

Som nabo til letbanen er du forpligtiget til at holde øje med dine træer, så de ikke vælter eller brækker ind mod Letbanen og rammer skinner, letbanetog, kørestrøm eller andre tekniske installationer. Hvis du ikke selv har forstand på træer, må du få hjælp fra en fagmand. Det kan være ansvarspådragende, hvis et af dine træer vælter og gør skade.

Fældning af træer tæt på Letbanen

Aarhus Letbane fælder ikke træer uden for Letbanens anlæg. Det er træejerens eget ansvar at fælde sine træer på en sikker måde, og det anbefales på det kraftigste at få en professionel med både erfaring og forsikring til at gøre det. Hvis der er spørgsmål angående sikkerheden i forhold til Letbanen, kan Aarhus Letbane kontaktes på mailen or-koordinator@aarhusletbane.dk.

Kørestrøm

Vær opmærksom på at kørestrømsanlægget er et lavspændingsanlæg med 750 volt jævnspænding. Det er livsfarligt at komme i berøring med anlægget både direkte og indirekte gennem grene. Hvis du vil fælde eller beskære træer, som, når de falder, kan komme tættere end 5 m fra ledningerne, anbefales det på det kraftigste, at du rådfører dig med en fagmand.

Beplantning ved Letbanens grøfter

Letbanens grøfter bliver oprenset med flere års mellemrum af gravemaskiner, som kræver en del plads på hver side af grøften. Hvis der er en banegrøft tæt på skellet, kan det medføre, at din beplantning bliver beskåret helt ind til skel, selv om der er langt ud til skinnerne.

Generende beplantning

Vegetation der gror ind over skel

Grene, der gror igennem eller ødelægger dit hegn eller generer færden på din ejendom, har du ret til at beskære i skel i henhold til hegnslovens § 19 stk. 2. Det er ikke noget Aarhus Letbane gør. Du behøver jo heller ikke at beskære din beplantning, som gror ind til Aarhus Letbane.

Anden vild og selvsået vegetation, som f.eks. brombær, alm. skovranke og brændenælder, er Aarhus Letbane ikke forpligtet til at fjerne. Du må selv bekæmpe planterne, hvis de gror ind over skel.

Træer der skygger for sol eller udsigt

Aarhus Letbane skærer ikke toppene af sine træer, da det på sigt skaber farlige træer med råd i toppen. Træerne får derfor lov til at blive stående indtil, der laves bevoksningspleje på strækningerne efter behov, hvilket sker med flere års mellemrum. Aarhus Letbane kan desværre ikke efterkomme særlige ønsker om fjernelse af træer, der skygger for sol eller udsigt i perioden mellem plejetiltagene, da det medfører en dårlig udnyttelse af Letbanens ressourcer.

Fældede træer bliver liggende på Letbanens areal

Når Aarhus Letbane fælder sine træer, bliver de normalt liggende, hvor de falder, hvis det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det kan derfor godt se meget rodet ud med en masse stammer og grene ud for din ejendom. Grunden til at der ikke ryddes op er dels, at det er bedst for miljøet, hvis træerne ligger og bliver nedbrudt af svampe og insekter på stedet, og dels at det generelt er meget besværligt og dyrt at fjerne dem.

Foto: Jens Hasse/Chili

Du er på vej væk fra Letbanens hjemmeside og på vej over til Midttrafik.dk

Ønsker du information om køreplaner og andre rejsetider?

Ønsker du at købe billet til Letbanen eller at finde priserne hertil?

P8A2997aaaaa-scaled.jpg

Skal du ud at køre med Letbanen?

Find information om køreplaner, billetter, priser og rejseregler. Kontakt Midttrafiks kundeservice.