Hegn langs banen

Ingen fælleshegn
Hegn mellem to grundejere er omfattet af hegnsloven, som skelner mellem fælleshegn og egne hegn. Aarhus Letbane har som udgangspunkt ikke fælleshegn med sine naboer. Letbanen og naboerne må hver især sætte egne hegn, hvis der er behov for afspærring eller afskærmning.

Hegnstyper
Alle former for afspærring eller afskærmning regnes for hegn. Det kan f.eks. være trådhegn, raftehegn, støjskærme, mure, hække eller trærækker.

Letbanens hegn
Aarhus Letbane afgør i henhold til jernbaneloven selv, hvor der skal være banehegn, og hvilken type det i givet fald skal være. Naboerne til Letbanen kan ifølge hegnsloven ikke forlange Letbanens egne hegn ændret.

Aarhus Letbane hegner ikke ud for private ejendomme og arealer, som ikke er åbne for offentligheden. Hvis anvendelsen på et naboareal ændres, så der opstår behov for hegn, må naboen selv sørge for dette. Det kan f.eks. være, hvis et bevokset areal ændres til legeplads, eller hvis der anlægges en sti langs mod letbanen. Aarhus Letbane hegner heller ikke ud for institutioner (f.eks. børnehaver), som anlægges op til Letbanen. 

Ligeledes opsætter Aarhus Letbane ikke hegn igennem skove og i det åbne land, selv om arealerne, der støder op til Letbanen, er åbne for offentligheden.

Naboers hegn
Som nabo til Letbanen må du selv sørge for hegn, så dine børn og husdyr ikke forvilder sig ud på Letbanens arealer, hvor der ikke er offentlig adgang.
Dit eget hegn skal stå på din egen side af skel, så du kan vedligeholde det på begge sider uden at komme ind på Letbanens areal. Vær opmærksom på, at de gamle banehegn, der ofte findes rester af, normalt ikke står i skel men lidt inde på Letbanens areal. Hvis du af særlige grunde ønsker at opsætte dit hegn i skel, skal der laves en aftale, som evt. tinglyses på din ejendom, så fremtidige ejere ikke er i tvivl om ejerskabet.

Aarhus Letbane har normalt ikke noget imod, at du opsætter hegn, som er højere end foreskrevet i hegnsloven, men der gælder store afstandskrav mellem hegn og Letbanens kørestrømsanlæg. Dette gælder også levende hegn, som du derfor skal holde nede i tilpas højde og afstand, så respektafstandene til Letbanens spændingsførende konstruktioner overholdes jf. Letbanens Kørestrømsinstruks (LKI).

Metalhegn (elektrisk ledende) skal potentialudlignes, hvis de står mindre en 5 m fra midten af sporet. Hvis du ønsker at opsætte sådanne hegn, bedes du kontakte Aarhus Letbane.

Du skal vedligeholde dit hegn, så f.eks. plader ikke løsner sig og blæser ind på Letbanens areal, hvor de kan være til fare for letbanesikkerheden. Aarhus Letbane kan i nogle tilfælde give tilladelse til adgang på Letbanes areal i forbindelse med vedligeholdelsen. Denne tilladelse vil altid bero på en konkret vurdering af sikkerheden efterfulgt af en specifik instruktion for den pågældende opgave.

Retsgrundlag
Relevant lovgivning med betydning for hegn langs Letbanen findes dels i hegnsloven og dels i jernbaneloven, som er en særlov og derfor tilsidesætter hegnsloven, hvis der er uoverensstemmelse mellem lovene.


Jernbaneloven

  • 27 Infrastrukturforvalteren etablerer, vedligeholder og nedtager egne hegn, herunder fastsætter hegnstyper, på baneafsnit, der forvaltes af den pågældende.
  • 46 Ingen må færdes eller lade dyr færdes på de områder, der er nævnt i § 41, og som ikke er åbne for offentligheden, uden infrastrukturforvalterens eller jernbanevirksomhedens tilladelse.


Hegnsloven

  • 1. Denne lov omfatter såvel fælleshegn som egne hegn. Ved fælleshegn forstås her hegn, som rejses således, at der til hegnet afgives jord fra begge de tilstødende ejendomme. Ved egne hegn forstås hegn, som rejses på egen grund langs ejendommens skel.
  • 2. Egne hegn må ikke påføre naboen større ulemper end fælleshegn. Som følge heraf må egne hegn ikke have større højde end fælleshegn med et tillæg svarende til afstanden fra hegnet til skellinjen, dog må frugtplantagers egne hegn mod syd og vest have et tillæg svarende til 1½ gange afstanden fra hegnet til skellinjen. Egne hegn om kirkegårde, militære anlæg, jernbaner og andre almennyttige anlæg må opføres af det materiale og i den højde, anlæggets karakter kræver.
  • 13 Egne hegn kan hegnets ejer til enhver tid ombytte, ændre eller sløjfe under iagttagelse af bestemmelserne i kap. I og II. Dog må arbejdet, såfremt andet hegn ikke findes mellem de pågældende ejendomme, tidligst påbegyndes 1 måned efter, at naboen har modtaget meddelelse om, at hegnet agtes ombyttet, ændret eller sløjfet.
  • 18. Hegnene må ikke beskadiges og skal stedse holdes i forsvarlig stand, så de kan opfylde deres formål.
  • 22 Den vedligeholdelsespligtige er berettiget til i tidsrummet mellem 1. november og 1. maj på hensynsfuld måde at færdes på naboens grund langs hegnet i det omfang, hegnets vedligeholdelse gør det nødvendigt.
Foto: Jens Hasse/Chili

Du er på vej væk fra Letbanens hjemmeside og på vej over til Midttrafik.dk

Ønsker du information om køreplaner og andre rejsetider?

Ønsker du at købe billet til Letbanen eller at finde priserne hertil?

P8A2997aaaaa-scaled.jpg

Skal du ud at køre med Letbanen?

Find information om køreplaner, billetter, priser og rejseregler. Kontakt Midttrafiks kundeservice.