Støj når Letbanen kører forbi

Der kan være mange forskellige årsager til støj fra Letbanen. Helt overordnet kan man inddele støj fra Letbanen i:

  • Flat spots på hjul
  • Fejl eller nedslidt svejsning på skinne 
  • Kontakt mellem hjul og skinner i kurver
  • Slid på skinner over tid

Læs mere om de forskellig støjtyper nedenfor.

Flat spots

Hvordan lyder det? Lyden fra et letbanetog med flat spots på ét eller flere hjul, vil være en gentagende ”dunk”-lyd, der optræder, hver gang hjulet har kørt en omgang. Frekvensen på ”dunk”-lydene vil stige i takt med hastigheden på letbanetoget.

Hvordan opstår det? Flat spots opstår typisk, når et blokeret hjul glider hen over skinnen, hvorved der dannes en flade på hjulet. Flat spots kan opstå, når der farebremses. Flat spots kan også opstå ved overkørsel af f.eks. en sten.

Hvordan udbedres støjen? Fejlen udbedres ved at afdreje hjulene, hvilket sker på Letbanens trafik- og servicecenter. Alle hjul afdrejes med faste intervaller som følge af almindeligt slid, hvorved flat spots  fjernes. Observeres der flat spots ud over de faste intervaller, vil hjulene også blive afdrejet.

Fejl eller nedslidt svejsning på skinne

Hvordan lyder det? Lyden fra et letbanetog der passerer en fejl i skinnen, vil være en ”klonk”-lyd for hver hjul, der passerer fejlen i skinnen. Et letbanetog har seks til otte hjulsæt, der sidder to og to. Derfor vil “klonk”-lyden lyde to gange hurtigt efter hinanden, hvorefter der vil være en kort pause og to “klonk”-lyde vil igen lyde to gange hurtigt efter hinanden.

Hvordan opstår det? Hver skinne er svejset sammen til én sammenhængende skinne. Ofte er svejsninger af blødere stål end den omgivende skinne og slides derfor hurtigere. Svejsningerne i skinnerne kan være forkert udført eller slidt, hvilket vil afgive en lyd, når letbanetoget passerer hen over.

Visse steder er skinnerne afbrudt og sat sammen i et såkaldt isolerklæbestød. Det er et levn fra den ældre del af banen, som er fra før Letbanen blev etableret. Letbanen anvender en anden teknologi til at detektere tog (akseltællere). Derfor bliver isolerklæbestødene løbende udskiftet med svejsninger i takt med det løbende vedligehold. Isolerklæbestød kan også give anledning til støj.

Der kan også opstå fejl i skinnehovedet. Det kan f.eks. opstå, hvis der ligger en sten på skinnen, som toget kører henover. Har fejlen ikke beskadiger skinnens dybereliggende strukturer, kan den slibes eller fræses bort, men hvis skinnen er mere beskadiget, vil det være nødvendigt at udskifte et nyt stykke skinne.


Hvordan udbedres generne
? Isolerklæbestød bliver løbende fjernet og skinnerne svejses almindeligt sammen. Vi gennemgår banen løbende og registrerer, hvis der er nedslidte svejsninger eller isolerklæbestød. Når vi fjerner isolerklæbestød og svejser skinner, sker det oftest i forbindelse med vores planlagte vedligeholdelsesuger. Der kan opstå akutte situationer, hvor vi er nødt til at gøre det udenfor de planlagte vedligeholdelsesuger. Nedslidning prioriteres ud fra dybden af nedslidningen.

Kontakt mellem hjul og skinner i kurver​

Hvordan lyder det? Lyden vil være en hylende tone, der kun optræder, mens letbanetoget langsomt passerer i skarpe kurver.

Hvordan opstår det? I meget skarpe kurver kan hjul og skinner komme i kontakt med hinanden, så der opstår en hyletone, også kaldet kurveskrig.

Hvordan udbedres støjen? Kurveskrig kan udbedres med korrekt dosering af skinnesmøring. Doseringen afhænger af den aktuelle kurve og af årstiden. For lidt smøring kan give anledning til hyletonen, mens for meget smøring kan gøre hjulene glatte og dermed give anledning til flat spots ved bremsning. Smøring af skinnerne sker automatisk. Før en skarp kurve sidder der et lille skab, der tæller hvert letbanetog, der passerer. Når et antal letbanetog har passeret, presses der en lille smule smøremiddel ud gennem huller i skinnen. Under vores faste vedligehold kontrolleres og justeres systemet løbende.

Slid på hjul og skinner over tid

Hvordan lyder det? Lyden vil være en hylende tone, der følger toget langs den strækning, hvor skinnerne enten er slidte eller ru.

Hvordan opstår det? Den altafgørende faktor for støjen fra Aarhus Letbane er, som for alle andre jernbaner, ruhed af togenes hjul og skinnernes overflade. Over tid slides hjulene og skinnerne, og der kan opstå en ru overflade, der ses som små bølger. Det kalder vi overfladeruhed. Slidte skinner, eventuelt i kombination med slidte hjul, kan give en hylende tone.

Hvordan udbedres støjen? Overfladeruheden for togenes hjul er forholdsvist enkel at overvåge, når togene kommer ind til klargøring. Er overfladeruheden for høj eller er der andre skader på hjulene, kan der foretages en afdrejning af hjulet, så det igen får en glat overflade. Dette sker efter et fast interval, der suppleres, hvis behovet opstår.

Hvad angår skinnernes ruhed, så er det først i de senere år, at der er kommet metoder til at foretage en kortlægning over større strækninger af den del af skinneruheden, som er relevant for nabostøjen. Der har tidligere været metoder til at tage enkelte stikprøver, men da skinneruheden kan variere betydeligt, har det ikke før været muligt at skabe et overblik over en hel bane, der kan bruges til at udvælge, hvor der skal slibes. Med de nye metoder, kan skinneruheden kortlægges over større strækninger, og Aarhus Letbane har i foråret 2023 foretaget en kortlægning af skinneruheden på alle banens strækninger.

Kortlægningen af skinneruheden har dannet grundlag for udvælgelse af de strækninger, der vil blive slebet hen over sommeren 2023. Her tages der blandt andet hensyn til, hvor der bor mennesker tæt på banen.

Kortlægningen af skinneruheden viser niveauet for ruheden for hver eneste meter spor på Letbanen, og da nabostøjen er direkte proportionel med skinneruheden, viser målingerne derfor helt konkret, hvordan støjforholdene er ud for den enkelte bolig. Kortlægningen viser, at skinneruheden en del steder er på et niveau, hvor der vil forventes at kunne opnås en betydelig reduktion af nabostøjen ved at bringe skinneruheden ned ved slibning.

Foto: Jens Hasse/Chili

Du er på vej væk fra Letbanens hjemmeside og på vej over til Midttrafik.dk

Ønsker du information om køreplaner og andre rejsetider?

Ønsker du at købe billet til Letbanen eller at finde priserne hertil?

P8A2997aaaaa-scaled.jpg

Skal du ud at køre med Letbanen?

Find information om køreplaner, billetter, priser og rejseregler. Kontakt Midttrafiks kundeservice.